10 'סמ הנחתתונומת
10.1
תוכילומה ,תוגרדמב ברעממ םידרוי ץחרמה תיב לא "...
בחרמ הזכרמבו ןבאמ םילספס היתוריק ךרואל .תעבורמ ,הנטק רצח לא
םוירטידופא ) החתלמ השמיש וז רצח .םיעבורמ םידומע העבראב הרוקמ
. ( א ) החונמלו (
תוכירב יתש ובו , ( םוירדי'גירפ ) רקה ץחרמה רדח לא םידרוי רצחה ןמ
רקה ץחרמל ברעממ . ( ב ) תנמותמ הינשהו הצחמל הלוגע תחא - הבישי
הבע חיטב םיחיוטמ ויתוריקש , ( םוירדפיט ) רשופה ץחרמה יוצמ
. ( םוירדלק ) םחה ץחרמה אוה תיבה לש ינופצה ףגאה לכ . ( ג )
םוח דספה תעינמל המדאב קומע םיעוקש הז ףגא לש םיבעה ויתוריק
םינבל לש םידבר יונבה ( ה ) הקסה רונת יוצמ יחרזמה והצקב. ( ד)
ונממ םחה ריוואה תא ךילוה םינבל ןפודמ עבורמ רוניצ .טיטו תופורש
תפצרב וכמתש םינבלה ידומע ידירש םייוצמ הפ .םחה ץחרמה ירדח ינש לא
...סרח םייושעה םומיחה תורוניצ ידירש םיארנ תורוקה ביבס .ןבאה תוחול
".קוחרמ ואיבהש םימחפ וא ,רבדמה יחישב ץחרמה תא וקיסהש הארנ

( לארשי ךירדמב "תישממ" ךרעה ךותמ ,בגנ 'א )

.םישרתב תומיאתמה תויתואה תא ונמס .םירדחה תא והז 10.2

?ץחרמה-תיבל םימה ועיגה דציכ 10.3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?וז תירבדמ ריע לש הייח חרוא לע ץחרמ-תיב לש ומויק הרומ המ 10.4

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

.תדבע ריעה דיל הלגתנ המוד ץחרמ-תיב 10.5