2 'סמ הנחת


תונומת

.המוחל ךומס ,ריעה רעשב םיאצמנ םכנה

:ריעה תמוח תא ראתמ ,תישממ ריעה תא רפחש ,בגנ םהרבא 2.1
,וזל וז תודומצ םינבא תובכש יתש היושע ,רעשה יוצמ הבש המוחה "...
,ןגמ תמוח הניא וז .דחא רטמ לע הברהב הלוע וניא יללכה ןייבועש
םידוונה תסינכ תא עונמלו ןוחטיב תשוחת תונקהל הדעונש ,רדג ןיעמ אלא
םילדגמב תקזוחמ המוחה .היבשות תורישב ודבעו ריעה תוביבסב וררוגתהש
..."היתוניפבו הכרואל

.חטשב ולא תויודעל בל ומיש

,סונאיטלקויד רסיקה ימיב ,ךרעל נ"הסל 300 תנשב התנבנ המוחה 2.2
.תימורה הירפמיאה לש יחרזמ-ימורדה לובגה ירוציב תא שדחמ ןגריאש

.ריעה רעשב וסנכיה 2.3

:ריעה רעש תא ראתמו ךישממ בגנ םהרבא
.םילדגמ ינשב ןגומו תותשקב הרוקמ ,ףצורמ רבעממ בכרומ אוה "...
.אשמה תולגע לש ןהילגלג י"ע וצרחנש םיצירחה םירכינ רעשה ףוצירב
,ריעה ןברוח ינמיסמ םה ,תיחרזמה ותיצחמב דוחייב ,רעשב הפירשה ימתכ
ינפוד ןכו ,תומחופמה ץעה-תותלד ידירש ולגתנ תוריפחבו
..."םיכוראה וירמסמו ןהלש לזרבה

.רעשה ףוצירב תולגעה יצירחלו הפירשה ינמיסל ,םילדגמה ינשל בל ומיש