3 'סמ הנחתתונומת


5 'סמ םישרת

ונונכתבו ונימב דיחי אוה .ר"מ 1,000 לע ערתשמה םידימא תיב והז
".ןומראה" הנוכמו

.הנטק תינבלמ רצח לע םירגוסה םיבר םירדח וב שי .הנבמל וסנכיה 3.1
.והנבמ תנבהל ףרוצמה םישרתב ונייע

. ( םישרתב י ) רמשמ רדח - חתפל לאמשמ 3.2

ידירשל בל ומיש . ( א ) םינפה תלבק םלוא - ( חרזמל ) ןימימ 3.3
ץע תוחול היושע התייה רדחה לש ותפצרש הארנ .רדחה ןתפמב קיתע ץע
.םירייוצמ םג ילואו םיחיוטמ ויה ויתוריקו םילודג

בל ומיש .תודועתל ךזנג ,הארנכ ,היה ( ב ) ול ךומסה רדחה 3.4
.ןהל ךומס םיעובצה ריקה תונוראלו הרקתה תא וכמתש תותשקל

,הארנה יפכ ,דעונש ,הפיכב הרוקמ ןקתמ בצינ רצחב הז רדח דיל 3.5
. ( םישרתב X -ב ותוא ונמסו ותוא והז ) הייתש ימ ןוניצל

םיתרשמ ירדח ,הארנכ ,ושמיש הז ןקתמל םיכומסה םירדחה ינש 3.6
עלסב הבוצח םתפצרש , ( ד ) םינטק םיפתרמ ינש םהל ךומסו , ( ג )
תוריפ ,םישבוימ םיגדו רשב ןוגכ ,םינוש ןוזמ יכרצמ ורמשנ םהבשו
.הקשמ ינימו םישבוימ תוקריו

ורייס . ( םישרתב ח-ה ) םירוגמה ףגא אצמנ רצחה לש ינופצה ףגאב
?הז ףגא לש וינייפאמ המ .וב
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

,ונסחוא םהבו ( םישרתב ט ) הנסחא ירדח םיאצמנ יברעמה ףגאב 3.8
.םידכו םילס ,םיקשב םיכרצמ ,הארנכ

?ךכל תוחכוהה ןהמ .תופסונ תומוק ויה הז הנבמל
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


. ( םישרתב אי ) םימה רוב לש וחתפ תא והז הצוחה םככרדב 3.10