4 'סמ הנחת


תונומת


6 'סמ םישרת

.לדגמ וזכרמבש ,ילהנמ הנבמ והז

ןמ וליאו ,השק ןבא יונב לדגמה לש ןותחתה וקלחש ךכל בל ומיש 4.1
.רתוי הלקו הכר ןבא יונב אוה הלעמו תונולחה

םייושע הממ .לודגה םימה רובל בל ומיש .לדגמה רצחל וסנכיה 4.2
?רובה תונפד
__________________________________________________

הצוחמו רצחב תויודע ושפחו םישרתב ורזעיה ?םימ רובה תא ואלימ דציכ
? םתאצמ המ ,הל
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


.תרזחושמה הרקתל בל ומיש .לדגמה תוגרדמל ךומסה רדחל וסנכיה 4.3
. ( םישרתב ורזעיה ) םיבלשב הרקתה תיינב תטיש תא וראת
'א בלש
__________________________________________________

'ב בלש
________________________________________________
'ג בלש
________________________________________________


ריקה לא טבמ - תותשק דצהמ טבמ - תשק - 7 'סמ םישרת

ירע לכב תרכומ איה .ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,איה וז הינב תטיש
.ןרוחבו ןדריה רבעב ,בגנה
יוריקה תטיש תא םיטבנה וחתיפ בגנב הינבל ץעב טלחומה רוסחמה בקע
השיש דע עיגה םבחורש םירדח וריק םתועצמאבש ,ןבא תוחולבו תותשקב
.תיטנזיב-תימורה הפוקתב םג ךשמנ וז הטישב שומישה .םירטמ:היינבה ןפואל בל ומיש 4.4
הבצחמ תלוספ יולימ חוורמ םהיניבו םילופכו םיבע תוריק *
.חיטב םיימינפה תוריקה ופוצ ךכ לע ףסונ .דודיב תבכש רציש ,טיטו
.הרואתלו רורוואל םיכרואמו םירצ תונולח *
ישדוחב ומוח לעו טהולה ץיקב תיבה תורירק לע רמש הז הינב ןפוא
.םירקה ףרוחה

.ריעה לע תיפצתל לדגמה תוגרדמב ולע 4.5
.תדבעב םג םיטבנה ונב ותומכש ,יסופיט יטבנ הרימש לדגמ והז
תיפצתל םיפי תומוקמב ,ריעה תנגהב הפרות תודוקנב ונבנ הלא םילדגמ
.סמ םימלשמ ויה םג הפש ןכתי .ימוקמה הרטשמה חוכ ןוכיש םשלו

רתוחה ,תישממ לחנב םיאצמנה םירכסה לע הבוט תיפצת שי לדגמה ןמ 4.6
,קיתעה ןותחתה רכסה אוה ןאכמ הארנה לודגה רכסה .ריעל םורדמ
םידרויה לע לקהל ידכ העבגה דרומב הבצחנש הקיתע ךרד הכילומ וילאו
םירכסה תשולש .םיפסונ םירכס ינש ידירש םיאצמנ לחנה הלעמב .בואשל
ולצונ הלא םימ .תונופטישה תעב םימ ק"מ יפלא ורגאש תוכירב ורצי
ףסונ רכס םיטירבה ונב 1938 תנשב .ריעבש הכירבהו תורובה יולימל
.לחנה דרומב