5 'סמ הנחת


.ריג ןבאמ הנבנש לוגע סיסב לע הבצוהש ,תלזב היושע חמק תנחט יהוז
.םודא ירהב אוה םייחירה ושענ הנממש תלזבה לש הרוקמש םירעשמ


?הז רמוח לש ונורתי ,ךתעדל ,והמ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

,םדא-ינב םימעפלו , ( סוס וא רומח ) הדובע תומהב וליעפה םייחירה תא
.תוגוזב בורל ,היפכב וז הכאלמ ושעש ,םירחא וא םידבע

?תישממ לש הטיחה תורוקמ ,םכתרעשהל ,ויה המ 5.2
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________8 רפסמ םישרת