6 'סמ הנחת


תונומת


western church
תיברעמה הייסנכה - 9 'סמ םישרת

.שודקה סולינ ש"ע תיברעמה היסנכב םיאצמנ םתא

םלוא - םוירטאה והז .ףרוצמה םישרתב ורזעיה . ( א ) ל וסנכיה 6.1
.היסנכל אובמה

.רצחב םימה רובל בל ומיש 6.2
?םתאצמ המ :חטשב תויודע ושפח ?וימימ תא רובה לביק דציכ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


.רובה תונפדב חיטה ידירשל בל ומיש

,הקיליסב םגדמ היסנכ יהוז . ( ב ) הייסנכה םלואל וסנכיה 6.3
ירוט םיקלחמ ותואש ךרוא םלוא :תיטנזיב-תימורה תוברתב לבוקמ היהש
םיאצמנ יחרזמה וקלחב .וידדצ ינשמ תוארטיסלו ךוות םלואל םידומע
. ( ג ) סיספאהו המיבה

.ףרוצמה הייסנכה ךתחב ורזעיה ?הייסנכה לש היינבה ירמוח םהמ 6.4
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ריעל ואבוה םה ןכיהמ רעשל וסנ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


.תוירטמואיג תורוצבו עבטה םלועמ תונומתב הרישע היסנכב ספיספה תפצר 6.5
:ספיספב םיהזמ םכנהש חמוצהו יחה םלועמ םילמס השיש-השימח ומשר

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


תבותכ וזכרמבו ינועבצ חיטש תומדב יושע םלואה זכרמבש ספיספה 6.6
) תא דסי רשא ,עושי בהוא ,סולינ ךדבע תא עשוה ,םיהולא" :השדקה
".ותיב ינב לע רומשו הזה ( ןיינבה
,תופסונ תובותכ שולש - םלואל המבה ןיב תולידבמה תוגרדמה ילגרל
:ןמוגרת ירהו
"ןמא ,סויניריא ךדבע תא עשוה םיהולא" :תינופצ תבותכ
הז תא הנב רשא סולינ ךדבע תא עשוה םיהולא" :הנוכית תבותכ
"וידלי תא עשוהו
רמושה סויבונז ןב ( םה ) רבאל רוזע םיהולא" :תימורד תבותכ
"הייסנכה לע

?הייסנכה תפצרב הלאה תובותכה לש ןמוקמ תא תוהזל ולכות םאה -


םיסוסה לדגמ תיב 6.7
דע ץחה ןוויכב ךל .םירוגמ הנבמ ףשחנ הייסנכה הנבמל דומצו חרזממ
תנכוש רובה רצחל חרזמ-םורדמ . ( ד ) תיבה רצחב בוצחה םימה רוב
הוורואה .הילא וסנכיה . ( ה ) םיסוס 16 -כ הסלכיאש ,תראופמ הוורוא
םיבחרמ וידדצ ינשלו ,תותשקב הרוקמ םלוא הזכרמב :הקיליסב היונב
,ריק דירפמ תודמעל םלואה ןיב . ( ו ) םיסוסה תודמע ןה ולא .םירצ
.הצחמל לוגע סובא שי ןולח לכ לש וסיסבב .וב םיעורק תונולח העבראש
ריעב .םיגרוס לש תובקעלו םיסוסה תרישקל תועבט לש םיבקנל בל ומיש
ולגתנ המוד הנבמ תולעב תוורוא . ( 8 הנחת ) תפסונ הוורוא התלגתנ
.תדבעו הטבש םירעב םג

חפטל ימורדה ןרוחבו בגנב םיטבנה ולחה הריפסל הנושארה האמה יהלשב
ינקירפא-ןופצה סוסה לש האלכה היהו הלועמ ץורימ סוסל בשחנש ,יברעה סוסה תא
.קזחהו ןטקה ינאיסאה סוסהו ריהמה