7 'סמ הנחת


תונומת


10 'סמ םישרת

תפג םצע האצמנ וז הייסנכב .םינועמהו םישודקה תייסנכב םיאצמנ םכנה
,הפוקת התואב תורצנב לבוקמ היהש םישודקה ןחלופל רורב ןמיס ,םדא
.המש ןאכמו

וזכרמב .םוירטאה והז , ( א ) אובמה םלואל וסנכיהו תוגרדמב ולע 7.1
.יודיא תעינמל - הרוקמו לוחלח תעינמל חיוטמ היה רובה .םימ רוב -
?הרוקמ רובה היה דציכ וראת
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


היהש ,הקיליסב םגדמ היסנכ יהוז . ( ב ) הייסנכה םלואל וסנכיה 7.2
םידומע ירוט םיקלחמ ותואש ךרוא םלוא - תיטנזיב-תימורה תוברתב לבוקמ
סיספאהו המיבה םיאצמנ יחרזמה וקלחב .וידדצ ינשמ תוארטיסלו ךוות םלואל
ומיש - ( ד ) הנוהכה ידגב תרימשל דחאה :םינורדח ינשו ( ג )
ןייהו םחלה ןוסחאל ינשהו - םישודקה תומצע ורבקנ ובש ןבאה זגראל בל
. ( ה ) ןחלופה יכרוצל

.הזכ שיש ןיא לארשי ץראב .חבזמה תמיבל ביבסמ שישה ידירשל בל ומיש
?ואיבהל רשפא היה ןינמ רעשל וסנ
_______________________________________________

וליא . ( םישרתב ואר ) ץע תורוק תרזעב השענ הייסנכה יוריק 7.4
?ןאיבהל רשפא היה ןינמ ?הזכ ךרואב תורוק קפסל ולכי םיצע יגוס
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


middle slice
היסנכ לש יתמכס בחור ךתח - 11 'סמ םישרת

( ח ) הקיליסבל םורדמ הליבטה ןגא תא הייסנכה םישרתב והז 7.5
?שמיש םכתעדל ימ תא .וילא ושגו
______________________________________________
?דיעמ הז המ לע
________________________________________________

ןיב סחיה תא ואר .תויסנכה ינבמ תא והזו ריעה תפמב וננובתה 7.6
היסנכב םתיארש המב בשחתהב .ןביבס םינבמה לש םלדוג ןיבל תויסנכה לדוג
הייסנכה לשו תירצונה תדה לש ןתובישח תדימ לע רמול רשפא המ ,וז
?ריעה ייחב
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________