8 'סמ הנחתתונומת


12 'סמ םישרת

.ריקה ירויצ תיב - תוקסרפה תיב לש םשרמ םכינפל
רתויב לודגה הנבמה אוהו ר"מ 2,000 -כ לש חטש ינפ לע ערתשמ הז ןיינב
.תישממב ףשחנש

.םישרתה יפ-לע םכמוקמ תא והזו תיבה רצחל וסנכיה 8.1

.םשל ושג . ( א ) הלודג הוורוא תאצמנ רצחה לש יחרזמה הדיצב 8.2
תודמע ןה ולא .םירצ םיבחרמ וידדצ ינשבו לודג םלוא הוורואה זכרמב
וסיסבב .וב םיעורק תונולחש ריק דירפמ תודמעה ןיבל םלואה ןיב .םיסוסה
תפסונ הוורוא התלגתנ תישממב .הצחמל לוגע סובא שי ןולח לכ לש
תדבעו הטבש םירעב םג ולגתנ המוד הנבמ תולעב תוורוא . ( 6 הנחת)

חפטל ימורדה ןרוחבו בגנב םיטבנב ולחה הריפסל הנושארה האמה יהלשב
ינקירפא-ןופצה סוסה לש האלכה היהו הלועמ ץורמ סוסל בשחנש ,יברעה סוסה תא
.קזחהו ןטקה ינאיסאה סוסהו ריהמה

.םירוגמה ףגא תא והז .תיבה לש ינופצה ףגאל ושג 8.3
תיטבנה הפוקתהמ םירוטיע השולש הז ףגאל אובמה רדח תוזוזמב
?םתיהיז המ ?םתוהזל ולכות םאה . ( םישרתב ב )
____________________________________________

.רצחל וסנכיה

םירוטיעו םירויצ ודרש ( ג ) רדח לש ויתותשקו ויתוריק לע 8.4
תינוויב תורצק תובותכ שי םירויצהמ קלחב .םייגולותימו םיירטמואיג
.תויומדה תא תונייצמה

. ( ד ) תא םישרתב והז 8.5
ןומטמ הז תוגרדמ רדח תפצרל תחתמ דרא דכ ךותב הלגתנ תוריפחה תעשב
דומעה יפ-לע .הריפסל 220-70 םינשה ןמ ףסכ תועבטמ 10,500 לש לודג
:ןומטמה לש ותפוקת תא ועבק יגולונורכה
_____________________________________

תאו ותוא וראת .םימ רוב ףשחנ תיבה לש תיחרזמ-תינופצה הניפב 8.6
:ויולימ ןפוא
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?תיבה-ילעב לש םהייח-תמר התייה המ ,םתיארש המ יפ-לע 8.7
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________