9 'סמ הנחתתונומת

.ריעה תכירב יהוז

_______________ :ךרוא היתודימ תא ודדמ 9.1
_______________ :בחור
_______________ :הבוג
____________ :הכירבה הליכמ ק"מ המכ ובשח

םידירש וליא .םימ דוביא תעינמל תחיוטמו הרוקמ התייה וז הכירב 9.2
יוריקה תטיש תא רזחשל וסנ ?ךכ לע םידיעמ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?םתאצמ המ .ביבסמ תויודע ושפח ?הכירבל םימה ועיגה דציכ 9.3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

.הטבש תוברוחב תיאקירמאה טלוק תחלשמ הרפח 1935-7 םינשב 9.4
.ק"מ 1,500 לש תללוכ תלוביקב הריגא תוכירב יתש ופשחנ ריעה זכרמב
לש עטק תימינפה רצחה תניפב ףשחנ ,ברעמ דצמ ,תוכירבל ךומסה הנבמב
ליבשב" :תבותכה הילעו סרח תדועת תוריפחב האצמנ וילע ףסונ .ןבא בזרמ
הבוחה תודובעמ תחא הדובע תמייס ,והירכז לש ונב ,סומרוג סויבאלפ
".יעישתה רוזחמב סויד שדוחל ה"כ םויב בתכנ ,הכירבה ליבשב
.נ"הסל 600 תנש ,רבוטקואל הדועתה תא םיכראתמ םירקוחה
?וז הדועת חסונמ קיסהל רשפא ,םכתעדל ,המ
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________