ךירדמלו הרומל תויחנה - תישממ


תידותמה השיגה 1

ךוותמכ ךירדמ/הרומה ןמ תינמז ררחתשהל םיכינחל וא םידימלתל תרשפאמ וז הדובע תנוכתמ 1.1
,תוילוחב ,םמצע תוחוכב רוקסל - המודק ריע ידירש ןיבל םניב ,הז רתאב - בבוסה ןיבל םניב
יבגל תוינושאר תויועמשמ םהמ קיסהל תוסנלו ,ורזחוש וא/ו ודרשש םיינוטקטיכרא םילולכמ המכ
.בגנה רהב תירבדמ הליהק ייח תכרעמב םדוקפת

הפירשה תובכש ,תועבטמה אצממ ,ימרקה אצממה םע םידימלתה תא השיגפמ רתאב הדובעה ןיא 1.2
ס"יב לש יגולואיכראה ףסואב תוארל רשפא םהל תואמגוד .םירפוחה םרתאב וליגש יפכ ',וכו
.רקוב-הדש הדש
רקיע .תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב בגנה-רהב םירחא םיבושיל םג םיינייפוא רתאב םידירשה
.הפוקת התוא לש הפוסמ םידירשה

תמרב ,יונבה חטשב תואצמתהו העונת תמרב תולעפומ תוליעפה יפדב תודיוצמה תוילוחה 1.3
.הלא תודבוע לש ןתועמשמ ןוחבא תמרבו תודבוע רותיא

ןפוס דעו ןתישארמ תוילוחב תוליעפה יפדב ןייע 2

תחא לכ םיכינח 6-4 תונב תוילוח 6-5 לש איה היוצרה רתאה תלוביק 3
.תיסחי הטקש הדובע הל רשפאל ידכ ,הנוש רקס-ריצ ןנכותמ הילוח לכל
ורקסיי תוירקיעה תונחתה קרש ךכ ( 10 ךותמ ) הדובע תונחת שמח ללוכ רקס-ריצ לכ
.םוכיסה תא ךורעל יאדכ הלא תונחתב .תוילוחה לכ ידי-לע

רתאב תוליעפה ךשמ 4
.תוקד 20-10 :ךירדת
.תוקד 120-45 :תוילוחב הדובע
.תוקד 60-30 :םוכיס
.תוקד 200-85 כ"הס
'וכו ריוואה-גזמ יאנתב ,םידימלתה תמרב הבר הדימב יולת תוליעפה ךשמ

םיעצומ תוליעפ יריצ 5

7,4,3,2,1 - 'א הילוח
6,5,4,3,2 - 'ב הילוח
9,6,5,4,3 - 'ג הילוח
10,9,6,5,4 - 'ד הילוח
4,5,7,8,9 - 'ה הילוח
4,7,8,9,10 - 'ו הילוח

תונכה 6

וידימלת תא בטיה ריכמה הרומ/ךנחמ ידי-לע םדוק ברע השעיי תוילוחה ץובישש יוצר 6.1

הלש רקסה ריצ תונחת תא ,הילוחל תחא ,הדובע תרבוח לכ תכירכ לע שארמ ןמסי הרומה 6.2
.הטמל הלעמלמ

הילוחל דויצ 6.3
,הקטלור וא 'מ השימח לבח ,ןועש ,הביתכ ילכ ,הדובעה תונחת ןומיס םע תוילוחב הדובע תרבוח -
.סנפ

תוחותפ תויורשפא המכ 7

רצק ןמז יאנתב 7.1

תא דרוהו ( תישממ תוביבס םישרת האר ) שיבכל ןימימש A הדוקנ לומ תילויטה תא רוצע -
.ריעל ןופצמ 'מ 200 -כ תיפצתל םידימלתה
.תוילוחל הקולח -
.ןהב שומישה יבגל תכרדומ תורכהו ,תוליעפה יפד תקולח -
.דויצה תרוקיב -
.הרצק תיפקיה תוהדזה -
.הילוח לכל הדובעה תליחת תונחת יוהיז -
.תוילוחה לוציפו רתאה רעש לא זכורמב העונת -
. ( 9 הנחת ) תירוביצה הכירבה דיל תוילוחב הדובעה םוכיס -

ינוניב ןמז יאנתב 7.2

.ל"נכ -
4. -ו 9 - תונחתב םוכיס -
.בכרה םע שגפמל רתאה רעשל הרזחו תישממ ראבבו םירכסב ךרדומ רויס -
רחאלו תישממ לחנב הליחת ךרדוי היצחו ריעב ליחתי היצח - התוא לצפ הלודג הצובקה םא -
.םהיכרד ובלטצי ןכמ

םלש םויכ לש ןמז יאנתב 7.3

.רתאה רעש דיל תילויטה תא רוצע -
. ( םישרתב B הדוקנ ) תיפצתל םתור רהל הלע -
.הנומיד 1:50,000 -ו םורד לארשי 1:250,000 תופמ תרזעב תבחרנ תיפקיה תיפצת החנה -
היטהה לעפמל דריי היצחו תוילוחב הדובעל רתאה רעשב סנכיו דריי הייצח :הצובקה תא לצפ -
.םהיכרד ובלטצי ןכמ רחאלו ( םישרתב D )
.ליבקמב הכרדהל - רמוחב יקבהו חטשה תא ריכמה ףסונ ךירדמ/הרומ םיבייחמ םילוציפה -

תוילוחב הדובעל החיתפ תולאש 8
?וז תירבדמ ריע לש םייונבה הידירש םה המ -
?המויק תפוקתב הייח לע םהמ דומלל לכונ המ -

עקר ינותנ 9
ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיגה אובמה לע ףסונ הדובעה תונחתמ תחא לכ לע ינושאר עדימ ךל ןתינ ןאכ
.ןדגואה לש ופוסב תנתינ תורוקמ תמישר .הדובעה תרבוחבש יגולונורכה דומעהו

ןאחה - 1 'סמ הנחת
11-13 -ה תואמל בורקה חרזמב רבדמ-תורייש בכרכ למגה לש ותעפוה תא ךראתל םירקוחה לע לבוקמ
םייפלאכ רבכ תועודיה ,םירומחה תורייש תא םיעקשמה תצופת הצליא הפוקת התוא דע .ס"הנפל
תעפוה םע .םירצמל הימטופוסממ עיגהל ידכ הרופה רהסה לובג ךרואל הנופצ עונל ,ןכ-ינפל הנש
ילמנ ןיבל יסרפה ץרפמהו ברע-םורד ןיב רתוי הרישי תיתשבי תרושקת הרצונ םילמגה תורייש
בגנב ( םינאחה ) םיכרדה תוינסכא תא תונבל ולחה םיטבנה .םהיניב הזעו ןוכיתה םיה חרזמ
בהי-ןיע דילש האומב ,ןומר רעשב ,תדבעב םינאח בגנב ולגתנ הכ דע .ךרעל נ"הסל הנושארה האמב
45x38 ולדוגש ,ףסונ הנבמב רדגל רבעמ ןיחבהל רשפא הז ןאחל תינופצ 'מ 50 -כ .תישממבו
.רפחנ םרטש ןאחכ אוה ףא הארנהו ',מ
. ( עקרה קרפ האר ) הז ןאח הארנכ רכזנ 31 'סמ הנצינ סוריפפב
תורשע ןיב םרפסמ תא דומאל רשפא .ולא תורייש וללכש םילמגה רפסמ לע תויודע ןיא הז בלשב
.םילמג תואמל
קרש ןכתי .םהינעטמ לע םילמג תורשע המכמ רתוי ליכהל ולכי אל ולא םילדגב םינאחש רורב
הלילה תועשב ץוחב ותפכנו הערמל ורזופ םילמגהשו תימינפה רצחב וקרפנ םירקיה םינעטמה
. ( עקרה קרפב "רבדמ תורייש" ףיעס האר )

ריעה רעש - 2 'סמ הנחת
וז האמ לש הפוסב .בגנה-רהב תורחאה םירעכ ,הזורפ תישממ התייה נ"הסל 3 -ה האמה ףוס דע
ביבס התנבנ ( סוניטנטסנוקו סונאיטלקויד םירסיקה לש םנוטלש ימי ) 4 -ה האמה תישארבו
האצותכ בחרמב רימחהש ןוחטיבה בצמש ןכתי .מ"ס 80 -כ לש יבועל העיגהו םיבלש ינשב המוח ריעל
,ריעל חרזמ-ןופצמ 'מ 200 -כ .םנוד 40 -כ אוה המוח ףקומה חטשה .ךכל איבה םידוונ תוטישפמ
הבצוהש ימור אבצ תדיחי לע דיעמה ,ןטק ימור יאבצ תורבק תיב םירפוחה וליג בורקה איגה שארב
. ( עקרה קרפב "סמילה" ףיעס האר ) "סמיל"ה בחרמב תודיחי תסירפמ קלחכ ,ןאכ

םידימא תיב - 3 'סמ הנחת
לבוקמה חסונב יונב אוה .ריעה לש זוריפה בלשב תחוורמה תיטבנה היינבה לש קהבומ גיצנ והז
םירדחה רפסמ .תיזכרמ רצחו הדיחי הסינכ תלעב ,ץוח יפלכ המוטא ,םידומצ םירדח תרגסמ לש
יופיצל ץעה תוחול .תיבה ילעב לש ההובגה םהייח-תמר לע םידיעמ תורתומה ינממסו םייתמוק-ודה
. ( ?ןונבל ,םודא תורעי ) בר קחרממ ןאכל ואבוה הפצרה

ילהנימ לדגמ - 4 'סמ הנחת
ביבסמש םירדחל '.מ 10x10 לדגמה תודימ .נ"הסל 2 -ה האמה תישארל בגנ 'א ידי-לע ךראותמ אוה
םיבשותה ומלישש סמה" ,הארנכ ,רמשנ םהבש םינסחמ ידיקפת רקוחה סחימ לדגמל ברעממ רצחל
,הטיח ומכ םייאלקח םילודיגב ומלושש םיסמל ןאכ הנווכה ".זוחמה תונוטלש לא ותרבעה ינפל
'.וכו תיז ןמש
ךמות ונניא יונבה חטשה ךותב ומוקימ יכ םא ,ןוחטבו תיפצת ידיקפת לע זמרמ לדגמה לש והבוג
.נ"הסל 3 -ה האמה ףוסב תדבעב הנבנ ול המוד לדגמ .וז הרעשהב

( תוריקה תיינב רחאל ,תרעושמ ) הרקתה תיינב תטיש -
.עקרקה ינפ לע ןתמאתהו םינבאה תותיס - 'א בלש
ןבאה תסנכהו זכרמה לא םידדצהמ וילע םינבאה תחנה ,תשק תרוצב ץע םוגיפ תמקה - 'ב בלש
.ףוסבל השארה
.ןבאה תוחול תחנהו דצה יללח יולימ - 'ג בלש
...םוגיפה לש ריהז קוליס - 'ד בלש
.וז הינב תטיש וביתכהש םה ,יוריקל םיצע רסוח רמולכ ,םייתביבסה םיאנתה
התייהש הרוק "... -ו ( ח ,טי ,תישארב ) ..." יתרוק לצב ואוב "... םיקוספה רוקמש ןכתי
.רתוי םושג רוזא אוה , ( ז ,ה תולהא ) ..."לתוכל לתוכמ הנותנ
,תיקלח וא המלש תישילש המוק לע דיעמ הלעמ יפלכ תוגרדמה םרג ךשמה .יתמוק-וד היה ןיינבה -
. ( ?תיפצתל ) הינשה המוקה גג לא הילע תורשפא לע וא

חמקה תנחט - 5 'סמ הנחת
ויתודימ .ןתלועפ תשחמה תא רשפאמה בצמב ורמתשהש חמק תונחט בגנה יבושייב ולגתנ אל הכ דע
.תולודג םיניערג תויומכ הטלק רשא תירחסמ הנחת תלעפהל תומיאתמ תוארנ אל הז ןורדח לש תונטקה
תמושת תיינפהב וז הנחת לש התובישח .עונצ ףקיהב םישנא ינש וליעפהש יתיב ןקתמ ,הארנכ ,והז
הירפירפב רגנ-ימב תוקשומ תוקלח ודביע היבשותש חינהל שי .תישממ לש יאלקחה דמימל בלה
.ברעמ-םורדו ברעמ ,ברעמ-ןופצל רקיעב ,ביבס מ"ק תורשע לש תבחרנ
תוירוטסיהה תופוקתה לכב בגנב לבוקמ היה םינוש םיסופיטמ תונחטמ-ןבאכ תלזב יעלסב שומיש
הצופנ איה .בגנב יוצמה ריגה עלס לש ותוישק לע הלועה תוישקב תלזבה לש הנורתי .ןהינפל ףאו
.האבוי הארנכ םשמו םודא ירהב םירוזא המכב

תויסנכה - 7,6 'סמ תונחת
,נ"הסל תיעיברה האמה לש 30 -הו 20 -ה תונשב ומקוה ץראב תונושארה תוירצונה תויסנכה"
םחל תיבב דלומה תייסנכ ,םילשוריב םיתיזה רהו רבקה תייסנכ ) סוניטנטסנוק רסיקה ימיב
.הקיליסבה סופיטמ אוה תויסנכה לש ןבור . ( ןורבחב ארממ תייסנכו
ידי-לע קלוחמו ( ברעמ-חרזמ ןוויכב בצומ ) ינבלמ המלואש ךכב תרכינ הקיליסבה תייסנכ
,םיפערו תוינולמג ץע תורוק יונב היהש ,הייסנכה גג .ךרוא יבחרמ השולשל םידומע ירוט ינש
םלואה תא הרקמה קלחהש ןפואב ,ל"נה םידומעה תורוש יתש לעו םיידדצה תוריקה יבג-לע ןעשנ
ההובגו הבחר תלד תחתפנ התייה ךוותה םלוא לא .םיידדצה תומלואה ןמ רתוי הבגומ היה יזכרמה
".הנממ תוכומנו תורצ תותלד תוארטיסה לאו
שוביכה דעו ינש תיב ןברוחמ לארשי ץרא" ,רירפצ 'י יפ-לע )
( 'ב ךרכ ",ימלסומה
הביצחו התירכ ירתאמ םיה ךרדב ,הארנכ ,ואבוי שישה תוחול ןהו תוינולמגה ץעה תורוק ןה
יתכלממ ץמאמ לע וא/ו וז הליהק לש תילכלכה התמצוע לע הארנכ םידיעמו ,ןוכיתה-םיה ןגאב
.בגנב עבקה-בושי לש ורוצינב עקשוהש
:םיטעומה םשגה ימ ףוסיאל תוללכושמ תוכרעמ תנקתהל תויודע ודרש בגנב ונל תורכומה תויסנכה לכב
ליבשב םיתעלו הייסנכה לגס ליבשב ,םיחיוטמו םירוקמ תורוב ,תורצח ףוציר ,םיבזרמ ,םיפער
.הילא דומצ היהש רזנמה
תויסנכה לש ןתיינב תופוקת
תיצחמהמ הנצינב תינופצה הייסנכה איה ,תואדווב תכראותמה ,בגנב רתויב המודקה הייסנכה
עצמא ןיב זא-יאל תישממ תויסנכ תיינב תא ךראתל אופא רשפא .נ"הסל 5 -ה האמה לש הינשה
5. -ה האמה ףוס ןיבל 4 -ה האמה

תוקסרפה תיב - 8 'סמ הנחת
הנחתו הזה הנבמה 1914. -ב ןאכ םרויסב ( Serai ) "ןאח"כ הז הנבמ והיז סנרולו ילוו
םינש תואמ ךשמב בחרתהל ךישמה רשא ,תיטבנה הפוקתה ןמ חוורמ םידימא תיב םינייפאמ 3 'סמ
.ןכמ-רחאל
6. הנחתבש וזמ הלודג ( א ) ןאכ הוורואה
הפוקתל ,רמולכ ,נ"הסל 3 -ה האמה וא 2 -ה האמה ףוסל בגנ 'א ידי-לע םיכראותמ תוקסרפה
.יגולותימ םנכות .תימורה
תוחפ ףא םיתעלו םינש תורשע דע לש קויד ירועישב ךוראית ילכ גולואיכראל תושמשמ תועבטמ
נ"הסל 106-70 ) ינשה לאבר יטבנה ךלמה ימימ םידחא תועבטמ ללוכ ןאכ הלגתנש ןומטמה .הזמ
הפוקתה ןמ ערתשמ ולש ןמזה םוחת ,רמולכ .נ"הסל 222 תנשב עבטנ רתויב רחואמה עבטמהו (
.תימורה הפוקתה עצמא דעו תרחואמה תיטבנה
ךורע היה בגנה-רה ירעב הנבמ לכ .ירבדמ רוזאב תיטירק םויק תייעב ןאכ גציימ םימה רוב
םייטרפ תורובו תופצורמ תורצח ,םיבזרמ ,םיחיוטמ תוגג וא םיפער תוגג :םשג תפיט לכ תטילקל
.םירוקמו םיחיוטמ

ריעה תכירב - 9 'סמ הנחת
םירכסה ירגאממ ולעוהו ובאשנש םימ ורגאנ ןאכ .ק"מ 540 החפנ '.מ 18x10x3 :היתודימ
תפוקתב היונב ראב לחנב תמייק התייהש תואדו ןיא .יטירב אוה יחכונה ראבה הנבמ - ראבה ןמו)
המוחה התנבנשמ .נ"הסל 1 -ה האמה עצמאל תכראותמ איה . ( ריעה םויק
.ץוחבמ םהילכמ תא ןקורל םיבאושל הרשפאש המאה הנקתוה ,הנש 250 -כ רובעכ
?תולצחמ ילוא ,והשלכ לק-יוריק לע םידיעמ םידומעה יסיסב
אשונב לפטל ודיפקה ושארב םידמועהש ילאפיצינומ ןוגרא תנגרואמ התייה בגנה-רהב ריע לכ
תעייסמ תודע תתל הלוכי הטבשמ סרחה תדועת .תירשפא םשג תפיט לכ לש הקולחו הריגא ,ףוסיא
.וז החנהל

ץחרמה תיב - 10 'סמ הנחת
ןכרצ היהש ,סודרוה תפוקתב ס"הנפל 1 -ה האמה ףוסב הלח לארשי-ץראל ץחרמה יתב לש םתרידח
,תיטבנה הפוקתה ףוסל ןאכ ץחרמה תיב תא ךראתמ בגנ 'א .תימורה תוברתהו היגולונכטה לש בהלנ
,בגנב תימורה הפוקתה תישארל ותוא ךראתל םג איה הריבס תורשפא .נ"הסל 1 -ה האמה ףוס רמולכ
םידימא תבכש לש המויק לע קפס אלל דיעמ ןאכ ומויק .הירפמיאל םיטבנה תכלממ חופיס רחאל
.וז תירבדמ הליהק לש תילכלכה התמצוע לע ןיפיקעבו ,ריעב תורתומ תרחוש

הדובעה םוכיס 10
.רוזיפה ינפל עבקנש שגפמב ליחתמ םוכיסה
תא תמעל ,תוילוחב הדובעה ידכ ךות םידימלתב הררועתנש תונרקסה תא לצנל ןה םוכיסה תורטמ
הידירשמ דומלל רשפא המ :החיתפה תולאשב ןוידה תא דקמלו יטנוולר עדימ םהל ףיסוהל ,םהיתונקסמ
שיגדהלו םוי-םוי ייח תנומת ףתושמב רייצלו תוסנל ?הב םייחה לולכמ לע ריעה לש םיינוטקטיכראה
:תא
.ירבדמ רוזאב םתריגאו םימ ףוסיא אשונ
.ירבדמ רוזאב ותנסחאו ןוזמ ףוסיא אשונ
.תירבדמ היינב אשונ
תא שיגדהלו םכסומ ןורתפ חתפל ,עדימ ףיסוהל ,תוילוחה לש ןהיתונקסמ תומיעב ליחתהל עצומ
.ףסונ דומילל תולאש תפינמ ררועל שי םוכיסל ףיצר ךשמהב .רקיעה

ףסונ דומילל תולאש תפינמ 11
?תישממ תליהק לש ןוזמה תורוקמ ויה המ
?הלש םיפסונה םימה תורוקמ ויה המ


. ( ריעה תוביבס םישרתב C ) הריגא ירכס 12
.לחנה קיפאב תישממל ברעממ םירטמ תואמ המכ קחרמב םיאצמנ הלא
םירכס השולש לחנה קיפאב והיז ( איג ,קריק ,סנרולו ילוו ) האמה תישארמ ריעה ירקוח
-כ ,קיפאה תונפדב םיארנ ףסונ רכס ידירשו םהמ דחא קר ףושח דרש םויכ .תימורה הפוקתה ןמ
,ימורה רכסל חרזממ 'מ 80 -כ שדח רכס הנבנ יטירבה טדנמה תפוקת ףוסב .ול ברעממ 'מ 100
.חטשב רתויב טלובה םויכ אוהו

ימורה רכסה
ינבא ןיידע יונב ףושחמה לש ובור '.מ השולשכ ,ףחסה תבכש לעמ ,והבוגו 'מ 26 -כ וכרוא
וקלחב .תימורה הפוקתה ןמ ןוטב תועצמאב תודכולמו בטיה דודמ עופישב יעשמל תותתוסמ ריג
רכסה הבוג .סנרולו ילוו ותוא ודדמ 1914 תנשב .םיטירבה תפוקתמ המילשמ הינב תרכינ ןוילעה
ותיינב תא םיכראתמ םירקוחה .ילוחה ףחסב ובור רובק םויכ . ( ! ) 'מ 11 זא היה ףושחה
ריעל חרזממש ץורעב ולגתנ םהידירשש םירכסה לשו ול ברעממ ונבנש םירכסה ינש לש וז תאו
בחרמה ןוגרא םע הנבנ ,בגנב לודגה ,הז הריגא לעפמש ןכתי .בגנב תימורה הפוקתה תישארל
הלא םירכסב .נ"הסל 106 תנשב תימורה הירפמיאל םיטבנה תכלממ חופיס רחאל "סמיל"ה תרגסמב
ואיצוה רשא ,תוימור אבצ תודיחיש ןכתיי .תימורה היינבה תייגולונכטמ קלחכ ןוטבה עיפומ
סונאירדא תמוחו הירסיק לש טקודאווקאה לשמל ) הירפמיאה יבחר לכב הלילסו הינב ילעפמ לעופל
ריעל ביבסמש םירגאמה ללכ לש תלוביקה .הזה לעפמה תא ןאכ םג ומיקה , ( יטירבה יאה בחורל
םייטרפה תורובה יולימל םימה ובאשנ ןופטיש לכ רחאל דימש חינהל שי .ק"מ ףלא 15-13 -ל העיגמ
.םיהובג ויה לוחלחהו תודייאתהה ירועיש ןכש ,ריעה תכירב יולימל ןכו ריעב םיירוביצהו
ודדומתה ובש ןפואה לעו םתלעפה לע ,םירכסה תיינב לע םידיעמה םיבותכ תורוקמ ונידיב ןיא
.ןופטיש לכ םע ואבוהש ילוחה ףחסה תויומכ םע םיבשותה

15520483 :צ"נ ,שלגמה תכירב
תונורדממ דרויה ץורעב ןאכמ תיברעמ 'מ 700 -כ תאצמנ .רגנ ימ תומירז תריגאל רתוי הנטק הכירב
'.מ 24x20 -כ היתודימ .הריתח סכר
.ק"מ 1,600 -כ האולמב הליכה איה ',מ העבראב ,התוליעפ תפוקתב ,הקמוע תא דומאנ םא
תועצמאב תודכולמו ימורה רכסה ינבאל ההז ןפואב תותתוסמה ריג ינבא יונב ,שלגמה בור דרש םויכ
הדח ןיעב תוהזל רשפא םויה דע .בוריקב תימורה הפוקתה תישארל התוא םג ךראתל רשפא .ןוטב
.חרזמ ןוויכמ תונורדמ רגנ ימ וז הכירבל הפיסוה רשא ',מ 1,000 -כ לש ךרואב רגנ-תלעת

יטירבה רכסה
.ףחסב הרובק ותיתחת '.מ 7 -כ והבוגו 'מ 35 -כ וכרוא
תונשב םיטירבה ושעש םהירופישו םימה תורוקמ יצופיש םע ותיינב תא רושקל ,הארנכ ,רשפא
ןתואב ) ,ןמזב וב הצפוש וא המקוה ידאווה דרומבש ראבהש ןכתי 30. -ה תונש עצמאב תרוצבה
. ( םייודבה תא קיסעהל הרטמב יברעמה בגנב "בערה שיבכ" תא םיטירבה וללס םינש
.דחא רוד תונש ךשמב הז רגאמ םתסנ הקזחא אלל

( ריעה תוביבס םישרתב D ) תישממ לחנב היטהה לעפמ 13
,תיטנזיבה הפוקתבש ןכתי ,התנבנ ןימי רושימ לא "הקייד"ה ךותמ תישממ לחנ אצוי ובש םוקמב
-כ אוה ןוילע תישממ לחנ לש זוקינה ןגא חטש .םישרמ היטה-לעפממ קלחכ הלודג תיאלקח הווח
.דרש אל ירוקמה היטהה רכס .םנוד ףלא 27
ןוסכלאב הצחש ןבא הנבמ הז היהש הארנ .ןופטיש לכ רחאל שדחמ ותונבלו בושל וצלאנש חינהל שי
) המצע הלעתה .הלעתה-יפ הבוג לא מ"ס 50 דע 30 -כב םימה ינפ תא הלעהו לחנה ץורע תא
ריק לש ,ןורדמה תיתחת ךרואל ,לאמשמ ותיינב םע הרצונ , ( ךרדכ תיארנו ףחס םויכ האלמה
תולעמ 1/2,000 לש עופישב תדרוי איהו 'מ 9-5 הלעתה בחור .ינמיה ןפודה היה רשא ,יכבדנ-בר
2/2,000 -כ לש עופישב תולפתשמ תוסלופמה הפצהה תוקלח .הנושארה הפצהה תקלח דע 'מ 400 ךרואל
.םורד ןוויכל תולעמ
הכומנה הקלחל גרודמ ןבא שלגמ ינפ-לע םיאבה םימה יפדוע ושלג הנוילעה הקלחה יולימ רחאל
,הריתח סכר לש םימה תשרפ ןוויכמ ברעממ דרויה זוקינ ןגא .תוקלחה לכ ואלמתנש דע ,רתוי
לש תמכחותמ תכרעמ . ( םישרת האר ) םנוד יפלא 3.5 -כ וחטש .ףסונ רגנ ימ רוקמ שמיש
רקיעב ,ןמצע תוקלח ןתוא לא ,המלשהב ,הז זוקינ-ןגא ימ תא התטיה ,םקלחב ודרשש ,היטה ירכס
.םנוד 120-100 וז הווח לש ללוכה החטש .ןהבש תוימורדה לע


בגנה-רהב םימשגה ןונגס
םיכרואש רטמ יחטמ לש ןטק רפסמב תיתנשה םיעקשמה תומכ בור תדרוי םיתעל .ךפכפה ,רתויב יארקא
םירוזפ םימתכב םימשגה םידרוי םיתעל .םילודגה םילחנב תונופטש םיללוחמו ,תורופס תוינש
יאלקח לש םתנובת .םינטקה זוקינה ינגאב קר תומירז םיללוחמ הלא .דבלב םירופס מ"ק םרטוקש
םע םינטק םינגאב תונורדמ רגנ ימ תמרזה יעצמא בלשל וליכשהש ךכב תרכינ םיטבנה בגנה-רה
.םילודגה םינגאב תונופטש-ימ תייטה יעצמא

הכרעה 14
.הקידבל תודחא הדובע תורבוח ףוסאל יאדכ

תורוקמ 15
.תרבוחה ףוסב האר