תיביטסנס הפמ


םוקמה לש תונומת לבקל ידכב ץחלו שקובמה םוקמ לע עבצה

Netscape 2 Only


1981 ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לגס רותרא ר"ד תאמ "הטבש" יפ לע הדבוע הפמה