חפסנ

ריעה יוליג תודלות
רשא ,רמלאפ דראודא יטירבה היה הטבש תוברוח תא הליגש ןושארה רקוחה
תיתמכס תינכת הנושארל טטרישו למג לע בוכר 1870 ףרוחב ןאכל עיגה
"באנע לא תאלילות" םיסוכמ תונורדמ לע הנושארל חוויד םג אוה .הלש
רקוחה רתאה תא רקס 1901 ץיקב .ריעה תוביבסב ( םיבנעה תוילולת )
,ריעה לש בוטה התורמתשה בצמ תא אוה ףא ןייצ רשא ,ליסומ 'א יכ'צה
.הנושארל התוא םליצו התינכת תא טטריש
1904. תנשב הטבש תא ורקס ןסנוו קאיניבאס ,ןסו'ז םייתפרצה םיריזנה
,תימורדה הייסנכה ריקב ינשמ-שומישב ןבא לש היוליג התייה הבושחה םתילגת
4 -ה תתרח יטבנה ךלמה רכזנ הבשו תיטבנ תבותכ הקוקח הילע רשא
המויק בלש ךוראיתל רתויב הבושח וז תבותכ . ( ס"הנפל 40 - ס"הנפל 9)
.ריעה לש ןושארה
1913-14, ףרוחב הטבש תא ורקס סנרולו ילוו םיטירבה םיגולואיכראה
בושיה לש רתויב תטרופמ תינכת וטטריש םה .הנושארה םלועה-תמחלמ ברע
רתאה תא רקס 1916, תנשב ,םלועה-תמחלמ ןמזב .הבחרהב ותוא וראיתו
.הלש ריווא םולצת הנושארל םסריפ רשא ,דנאגיוו 'ת ינמרגה
תשולשב הנושארל רתאב הרפח טלוק 'ד לש ותושארב תיגולואיכרא תחלשמ
הכירבה תא ,תינופצה הייסנכה תוביבסב ורפח םה 1934-36. לש םיפרוחה
.םויה דע ומסרופ אל תוריפחה תואצות .הוורואו תותג יתש ,תימורדה
םינגה תושר םעטמ ץופישו רוזחש תודובע רתאב ושענ 1958-60 םינשה ןיב
ח"וד םסרופ אל וז תוליעפמ םגו הנוי-יבא 'מ לש וחוקיפב םיימואלה
.והשלכ