1 'סמ הנחת


תונומת


sweeming pool house
הכירבה תיב - 4 'סמ םישרת

( ב ) ( א ) תא םישרתה יפ-לע והזו הנבמל וסנכיה 1.1
רשא תותשקה ונבנ ןהילעש ,תונמואה יסיסבל בל ומיש . ( ד ) ( ג)
.הרקתה תא וכמת

_________________________ ? ( ה ) היה המ 1.2
תריגאו ףוסיא - רבדמב םייח םויק לש תיטירק היעבל ןורתפ גציימ אוה
.םימ
?הזה רובה לש םימה רוקמ היה המ ורעש
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

תישארב ,םילשורי ,השמ ןימי םידרפסה תנוכשב םייחה - :תקחורמ תודע
",הנשיה םילשוריב תודלי" ,עשוהי בקעי לש ורפסמ ) םירשעה האמה
. ( 1971
דומעל יתבס הצלאנ אל ךכיפלו ,םימ רוב היה חבטמה תפצרל תחתמ "...
"...הדיב חפשכ הנוכשב םימה תורוב דיל רותב
יאבג .ץיקה תומיב םימ ובאשנ םהמש ,םימ תורוב ויה בוחר לכב "...
,םולשת תרומת ,הלביק החפשמ לכ .הנוכשה תמתוח םהבו םיקתפ וקלח הנוכשה
םיבזרמהו תורוניצה ןוקיתל דעונ ףסכה .תושפנה רפסמ יפל םיקתפ רפסמ
וקלוחו ( םילוענה ) תורובה וחתפנ הז רחא הזב .תורובה יוקינלו
הנוכשל ץוחמ תודאנב ואבוהש םימ ונק ןכמ-רחאל .לילכ ולזאש דע ,םהימימ
..."בר רקויב ורכמנו

ילולכמ לש איה הפוקת התואב בגנה ירעב תלבוקמה היינבה תרוצ 1.3
הנוש המב .בוחרה ןמ הדיחי הסינכ ילעב ,תיזכרמ רצח םיפיקמה ,םירדח
_______________________ ( םישרתב בוש ונייע ) ?לבוקמה ןמ הז הנבמ
_________________________________ ?תויונח ילוא
( ד ) ( ג ) ( ב ) שמיש המל
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


silling methode
.הנבמה לש יוריקה תטיש רוזחש - 5 'סמ םישרת