2 'סמ הנחת


תונומת


זכרמב .תיאקירמאה טלוק תחלשמ ןאכ הרפח 1934-36 םינשב 2.1
קר .ק"מ 1500 לש תללוכ תלוביקב ולא הריגא תוכירב יתש ופשחנ ריעה
:תבותכה הילעו סרח תדועת תוריפחב האצמנ ךכ לע ףסונ .הרופח תימורדה
תודובעמ תחא הדובע תמייס ,והירכז לש ונב ,סומרוג סויבאלפ ליבשב"
".יעישתה רוזחמב סויד שדוחל ה"כ םויב בתכנ .הכירבה ליבשב הבוחה
.נ"הסל 600 תנש ,רבוטקואל הדועתה תא םיכראתמ םירקוחה

?םיירוביצה תורובה ימ תקולח העצוב םכתעד יפל ךיא ,וז הדועת לע ךמתסהב
?וז הקולח לע חקיפ ימ ?תושפנ רפסמ יפל ?הריכמ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_________ ?ולאה הריגאהו ףוסיאה תוכרעמ תא שדחמ חייטו ץפיש ,הקינ ימ
________ חיט ידירשל בל ומיש__________________
__________________________________________

?הריגא רוב תמועל וזכ הריגא תכירב לש היתולבגמו היתונורתי םהמ 2.2
_______
___________________________________________
________________ ?יוריקל תויודעב םיניחבמ םתא םאה
___________________________________________

בל ומיש .הרופחה הכירבל חרזממש ףצורמה בוחרה עטקב וננובתה 2.3
תומא המכ .םיכומסה תובוחרה ןמ רגנ-ימ וליבוהש םימ-תומא ידירשל
?םתיהיז
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________