3 'סמ הנחת


תונומת


sauthern church
תימורדה הייסנכה - 6 'סמ םישרת

( ג ) , ( ב ) , ( א ) תא והז .הייסנכה ידירשב וננובתה 3.1


.הבע רפא תבכש וז הפצר ינפ-לע וליג הטבש ירפוח 3.2
.הייסנכה לש רעושמה ךתחה םישרתב ונייע

היסנכ לש יתמכס בחור ךתח - 6 'סמ םישרת

___________ ל תודע תויהל הלוכי רפאה תבכש
?הז רוזאב וז היסנכ יוריקל שמשל ולכי םיצע יגוס וליא
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?םאיבהל רשפא היה ןיינמ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


ףוסיא תכרעמ תא רזחשל וסנ .םישרתב ( ה ) -ו ( ד ) תא והז 3.3
תוגג חטש ?םשגה ימ תא הל םרותה חטשה לש ולדוג המ .הייסנכה לש םימה
.( יווקה הדימה-הנקב בושיח םשל ורזעיה ) ר"מ ______ תורצח חטש +
םיברה תושרל םימה יפדוע תא איצומה רוניצל ( ה ) ךותב בל ומיש
.תימורדה הכירבה לא -

( ח ) הליבטה ןגא תא והז 3.4
?תוקונית תליבטל לודג הכ ןגאב ךרוצ היה םאה
?וב ולבטנש הלא ויה ןכ-םא ימ
______________________________________________
?הז ןגא דיעמ ךילהת הזיא לע
_______________________________________________

.םישרתב ( ט ) ב וננובתה 3.5
.הכמ ןוויכל - ימלסומ ( "ברחמ" ) הליפת ךוכ ולש ימורדה ריקב והז
( יגולונורכה דומעב ונייע ) ?הייסנכה ריקב הז ךוכ דיעמ המ לע
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


.דגסמה לש םימה רוב תא והז
...ןתפמ ול תשמשמה ,בלצ הילעו ףוקשמה ןבא תא והז