4 'סמ הנחת


תונומת7 'סמ םישרת

.ןיינבל תימורדה הסינכה תא ואצמ 4.1
ורזעיה ) ?ןיינבה תא ךראתל רשפא הפוקת הזיאל .ףוקשמה ןבאב וננובתה
. ( יגולונורכה דומעב
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

. ( א ) - ל וסנכיה 4.2
:םיבלשב הרקתה תיינב תא רזחשל וסנ
_______________________________ 'א בלש
_______________________________ 'ב בלש
-_______________________________ 'ג בלש

- הז םישרתב ורזעיה


ריקה לא טבמ :תותשק דצה ןמ הנבמ :תשק - 8 'סמ םישרת

( נ"הסל 6 -ה האמה ) 22 הנצינ סוריפפ ךותמ

,ןופצ דצמש םידומצה םירדחה ינש ...רתויב ןמאנה םנרל וצקוי ןכל "...
...".גג םיסוכמו םיחיוטמ ,תותשק שולש ילעב

סלפמ ידירשב וננובתה .לאמשמש תוגרדמב תוריהזב ולעו רצחל ואצ 4.3
.ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,הנה וז הינב תטיש '.ב המוק לש הפצרה
ךשמב ךשמנ הב שומישה .ןרוחבו ןדריה רבעב ,בגנה ירע לכב תרכומ איה
.תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתה לכ

. ( !רזחושמ אל) םלש רדח דרש הכומסה רצחה תניפב ברעמ ןוויכל 'מ 10 -כ 4.4
"יטנזיב םירוגמ תיבל" :טלשה תרזעב ותוא והז
_______________ ?םישרתב ונומיס והמ

. ( ב ) תא והז 4.5