5 'סמ הנחת9 'סמ םישרת

. ( ג ) ( ב ) ( א ) תא והזו הנבמל וסנכיה
.הטבש לש רצויה-תיב הארנכ והז

:םיבלש העשתל קלחל רשפא תוירוטסיהה תופוקתב סרחה ילכ תריצי ךילהת תא
ועיקשהש סל יעקשמ רקיעב ךכל ושמיש בגנה רהב ) הירכ - רמוחה תנכה .א
השיל ,םימב יוקינ ,ןוניס , ( המירזה יצורע ילושב תויטיא תומירז
הצורח השיל השרד רמוחה תנכה .ןיטל םירסחה תודוסי תפסותו הסימרו
תוחלהו תודוסיה לכ לש רשפאה לככ הדיחא תבורעת רוציל ידכ ,תכשוממו
תופחי םיילגרב רקיעב התשענ השילה .ריוואה תועוב תא ונממ טוחסל ידכו
. ( הכ ,אמ ,והיעשי ) "טיט סמרי רצוי ומכו רמוח ומכ" -
םידמוע םימב הרשומ ,סמרנהו שולינה ,הפונמה רמוחה - םימב הירשה .ב
וקלח קר .םיסגה םיקיקלחה לכ לש םתעיקש דע ןגאל ןגאמ טא-טא רבעומו
.ןורחאה ןגאה לא עיגמ ,ןידעה ,ןוילעה
תפסונ השיל .ג
לצב הנושאר הנתמה .ד
.הילוש-רענ ללכ ךרדב בבוסש םיינבוא יבג לע - ילכה תריצי .ה
ורתונש דע ילכה לש תיטיא תושבייתהל - לצב ילכה לש הינש הנתמה .ו
.םימ 15%-10% רמוחב
,ילכה לש ותרוצ תא רצויה םייס "רועכ השק" ותויהב - ילכה תמלשה .ז
העיבצ ,הקירס ,קורימ ,הטירח ,יופיח :ורטיעו היפ ,תוידי ,סיסב ףיסוה
'.וכו
.םימ 3% רמוחב ורתונש דע ילכה תושבייתהל - לצב תישילש הנתמה .ח
ןצמח-תריתע הפירשב .תולעמ 950-540 לש םוחב - ןשבכב הפירש .ט
("תרזחמ" ) ןצמח-תלד הפירשב .םימדמדא םילכ ולבקתנ - ( "תנצמוחמ" )
.םיהכ םירופא םילכ ולבקתנ