6 'סמ הנחת10 'סמ םישרת

.תג יהוז

םישרתב ונייע 6.1
? ( א ) לש ודיקפת המ -
___________________________________________
? ( ב ) שמיש המל -
___________________________________________
? ( ג ) שמיש המל -
___________________________________________

?םכל םירכומה ןייה רוציי יבלש םה המ 6.2
_________________________________________ .א
_________________________________________ .ב
_________________________________________ .ג

.ק"מ השימחכ איה ( ד ) ןגאה תלוביק 6.3
.שורית ק"מ 1 טוחסל רשפא םיבנע ק"מ 1.5 -מ -
?הז ןגא אלמל ידכ וז תגב ךורדל ךירצ היה םיבנע ק"מ המכ-
ק"מ __________________


לע רבדה הרומ המ .תותג יתש דוע ולגתנ הבורקה התביבסבו הטבשב 6.4
?הימרכ ילובי
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?הסיסתל שוריתה ןסחוא ןכיהו ךיא ורעש 6.5
__________________________________________________

תונייש ןכתי ",הזע תוניי" םירכזנ תיטנזיבה הפוקתה תורוקמבש רחאמ 6.6
.םיקומיצ םג וקוויש בגנה יבושייש ןכתי ןכ ומכ .וז הרדגהב םיללכנ הטבש