7 'סמ הנחת

- ףוקשמה לעש טילבתב וננובתה 7.1

תונומתףוקשמ םישרת

(יגולונורכה דומעב ונייע ) ?הזה הנבמה תא ויפ-לע ךראתל רשפא םאה
.נ"הסל ______

.םישרתה יפ-לע הייסנכה יטרפ תא והז 7.2

northern church
תינופצה הייסנכה - הטבש - 11 'סמ םישרת

.הבע רפא תבכש וז הפצר ינפ-לע וליג הטבש ירפוח 7.3

- ךתחה םישרתב ונייע

schema
היסנכ לש יתמכס ךתח 12 'סמ םישרת

ל תודע תויהל הלוכי רפאה תבכש
_________________________________________
?הז רוזאב וז היסנכ יוריקל שמשל ולכי םיצע יגוס וליא
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
?םאיבהל רשפא היה ןינמ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

.לוח תבכשל תחתמ ספיספ תפצר הרובק ( א ) -ב 7.4
.בטיה הרזח הוסכו תומשרתהל הנממ עטק ולג

.הליבטה ןגא - ( ב ) תא והז 7.5
?תוקונית תליבטל לודג הכ ןגאב ךרוצ היה םאה
______________________________________
?וב ולבטנש הלא ויה ןכ-םא ימ
______________________________________
?דיעמ הז ךילהת הזיא לע
______________________________________

.הייסנכה לש םימה ףוסיא תכרעמ תא רזחשל וסנו ( ג ) תא והז 7.6
יווקה הדימה-הנקב ורזעיה ) ?םשגה-ימ תא הל םרותה חטשה לש ולדוג המ
. ( הייסנכה םישרת תיתחתבש
?הזה רובה לא םימה ומרזוה ךיא
__________________________________________________
__________________________________________________