8 'סמ הנחת


תונומת13 'סמ םישרת

.םישרתב ונייע 8.1
? ( א ) לש םדיקפת המ
_____________________________________
? ( ב ) לש ודיקפת המ
___________________________________
? ( ג ) שמיש המל
___________________________________
? ( ד ) שמיש המל
___________________________________

?םכל םירכומה רוציי יבלש םה המ 8.2
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

.ק"מ 5 -כ איה ( ד ) ןגא ילכ תלוביק 8.3
.שורית ק"מ 1 טוחסל רשפא םיבנע ק"מ 1.5 -מ
?הלא םינגא ינש אלמל ידכ וז תגב ךורדל ךירצ היה םיבנע ק"מ המכ
______
?הימרכ ילובי לע רבדה הרומ המ .תותג יתש דוע ואצמנ הטבשב 8.4
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?הסיסתל שוריתה ןסחוא ןכיהו ךיא ורעש 8.5
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

תונייש ןכתי ",הזע תוניי" םירכזנ תיטנזיבה הפוקתה תורוקמבש רחאמ 8.6
.םיקומיצ םג וקוויש בגנה יבושייש ןכתי ןכ ומכ .וז הרדגהב םיללכנ הטבש