9 'סמ הנחת


תונומת


agricultural farm
תיאלקחה הווחה - 14 'סמ םישרת

והזו הלוכ הווחה לע הנממ וננובתהו A תיפצתה תדוקנ תא ואצמ 9.1
( ו ) -ו ( ה ) , ( ד ) , ( ג ) , ( ב ) , ( א ) תא הב
.

( םישרתב ורזעיה ) םימה רוב תא םכתביבסב והז 9.2
ק"מ ________________ וחפנ תא וכירעה
.חיטה ידירשל בל ומיש

- הלבטה תא ואלמו ורפס ?ןאכ םילדגה םיצעה ינימ םהמ 9.3

םירחא ןפגדקשהנאת תיזןומיר בורחןימ
'א הקלח
'ב הקלח
'ג הקלח
'ד הקלח
'ה הקלח
'ו הקלח

1958. תנשמ ירא-ןבא תווצ לש רוזחשה ןויסינמ ודרש הלא םיצע *

?תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב בגנה-רה יבשות ולדיגש םייאלקחה םילודיגה םהמ 9.4
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


- םיאבה םיעטקב ונייע
: ( נ"הסל 6 -ה האמה ןמ ) 32 הנצינ סוריפפ ךותמ
...רמגו ןפאטס ,םהרבא ונא "...
תומדא לכ תא ...ליעל רומאה סנלאו ,ךממ ונלביק קוחל םאתהבש םימיכסמ
םרכמ תיצחמ ...םירשקהו תומשה םע ךדי לע ונל הרסמנש ,הנודינה הווחה
הסינכה תויוכז לכ םע ,וכותב אצמנה רובה לש עברה קלח ...םינאתה
...ןתולעבו ןהישומיש לע ,תוולנה תויוכזה לכ ראשו ,האיציהו
...רמגו ןפאטס ,םהרבא ונא
..."לשו םימרזומה םימה לש האיציהו הסינכה תויוכז לכ םע

: ( נ"הסל 675 תנשמ ) 62 הנצינ סוריפפ ךותמ
...לאה םשב"...
דבע-ןבא תיראחמ
...הזע לש היקניבורפ ,הצולח זוחמ ,הנצינ ישנאל
הדאקלודו לאוש םישדחה ינשל ךילאמ-ןבא דעס ינבמ סיאק-ןבא רמעל רהמ ומלש
ןמש ייראטסקס הרשעו תואמ שולש ,הטיח לש יידומ הרשעו תואמ שולש
ןיינמל 55 תנש ,תיעיברה היצקידניאב רבוטקוא שדוחב בתכנ ... ( תיז )
..."ןהו'ג לש ונב רודואית ידיב ,םיברעה

: ( נ"הסל 7 -ה האמה ןמ ) 82 סוריפפ ךותמ
...ןיירב תודשב ונערזש ,האובת תמישר"...
יידומ 40 -ו ,הטיח יידומ 40 טאק ןיבו ןוירוגאר ןיבש חטשב ונערז
ינאק-לא-לאמב ונערז ...ןושאר שיד חטשמ ,הטיח יידומ 370 לש לובי ונלביק הלא
...ינש שיד חטשמ ,הטיח יידומ 288 ובינה םהו הטיח יידומ 40
...הטיח יידומ 1,255 ולבקתנו הטיח יידומ 180 גאפלאב ונערז
...הרועש יידומ 402 ולבקתנו הרועש יידומ 50 גאפלאב ונערז
...הרועש יידומ 350 ולבקתנו הרועש יידומ 40 ןיירבב ונערז
...תוינטק יידומ 97 ולבקתנו תוינטק יידומ 30 ונערז
..."ולבקתנו הטיח יידומ 100 םארסב ונערז


חרזמו םורד דצמ הבושתה תא ושפח ?וז הווח לש רגנה-ימ רוקמ והמ 9.5
-
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

המ רעשל וסנ ?ץצחה תוילולת תא ןורדמה ינפ-לע םיהזמ םתא םאה 9.6
?ןדיקפת היה
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________