ךירדמלו הרומל תויחנה - הטבש


הטבש תביבס תפמ

תידותמה השיגה 1
ןיבל םניב ךוותמכ ךירדמ/הרומה ןמ תינמז ררחתשהל םידימלתל תרשפאמ וז הדובע תנוכתמ 1.1
םילולכמ המכ ,תוילוחב ,םמצע תוחוכב רוקסל - המודק ריע ידירש ןיבל םניב ,הז רתאב - בבוסה
תכרעמב םדוקפת יבגל תוינושאר תויועמשמ םהמ קיסהל תוסנלו ;ורזחוש וא/ו ודרשש םיינוטקטיכרא
.בגנה-רהב תירבדמ הליהק ייח

הפירשה תובכש ,תועבטמה אצממ ,ימרקה אצממה םע םידימלתה תא השיגפמ רתאב הדובעה ןיא 1.2
.םירפוחה ,םרתאב ,וליגש יפכ ',וכו
רקיע .תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב בגנה-רהב םירחא םיבושיל םג םיינייפוא רתאב םידירשה
.הפוקת התוא לש הפוסמ םידירשה

תמרב ,יונבה חטשב תואצמתהו העונת תמרב תולעפומ ,תוליעפ יפדב תודיוצמה ,תוילוחה 1.3
.הלא תודבוע לש ןתועמשמ ןוחבא תמרבו תודבוע רותיא

.הפוס דעו התישארמ תוילוחב הדובעה תרבוחב ןייע 2

.תחא לכ םידימלת 6-4 תונב תוילוח 6-5 לש איה היוצרה רתאה תלוביק 3
.תיסחי הטקש הדובע הל רשפאל ידכ ,הנוש רקס-ריצ ןנכותמ הילוח לכל
ידי-לע ורקסיי תוירקיעה תונחתה קרש ךכ ( עשת ךותמ ) הדובע תונחת שמח ללוכ רקס-ריצ לכ
.םוכיסה תא ךורעל יאדכ הלא תונחתב .תוילוחה לכ

רתאב תוליעפה ךשמ 4
.תוקד 20-10 :ךירדת
.תוקד 120-45 :תוילוחב הדובע
.תוקד 60-30 :םוכיס
.תוקד 200-85 כ"הס
'.וכו ריוואה גזמ יאנתב ,םידימלתה תמרב הבר הדימב יולת תוליעפה ךשמ

םיעצומ תוליעפ יריצ 5
הווחב ךכ רחאו ריעב הליחת תחא התיכ ליעפהל ,הדובע-תותיכ יתשל הצובקה תא קלחל עצומ 5.1
הווחבו ריעב םוכיסה רחאל עצומ .ריעב ךכ-רחאו הווחב הליחת הינש התיכו , ( 9 'סמ הנחת )
.םילשמ רבסהל ( 10 'סמ הנחת ) רובה לא הדובע-תתיכ לכ םע תשגל

A לוציפ תדוקנ - ריעב תוליעפ יריצ 5.2

8,4,3,2,1 - 'א הילוח
1,2,3,4,8 - 'ב הילוח
6,5,4,3,2 - 'ג הילוח
4,5,6,7,8 - 'ד הילוח
2,4,5,6,7 - 'ה הילוח
7,6,5,4,2 - 'ו הילוח

תונכה 6
ןתוא ;וידימלת תא בטיה ריכמה הרומ/ךנחמ ידי-לע םדוק ברע השעיי תוילוחה ץובישש יוצר 6.1
.המודקה תיאלקחה הווחב םג ודבעי תוילוח
הלעמלמ הלש רקסה ריצ תונחת תא ,הילוחל תחא ,הדובע תרבוח לכ תכירכ לע שארמ ןמסי הרומה 6.2
.הטמל
הילוחל דויצ 6.3
.תונחתה רדסו הילוחה רורפס םע הדובעה תרבוח
.מ"ס 30 לגרס + חטשל הביתכ ילכ

תוילוחב הדובעה תארקל חטשב ךירדת 7
.תוילוחל הקולח
דויצ תרוקיב
.הדובעה תורבוח תקולח
.תורבוחה םע תכרדומ תורכיה
. ( 2 הנחת תצלמומ ) שגפמו םינמז-חול תעיבק

החיתפה תולאש 8
. ( תודבוע ) ?התביבסו וז תירבדמ ריע לש םייונבה הידירש םהמ
. ( תויועמשמ ) ?הטבש תליהק לע םהמ דומלל לכונ המ

רוזיפ תטיש 9
.הווחב הדובעל 1 התיכ תא חלש
.ריעל ןתוא חלשו תונושארה הדובעה תונחת תא 2 התיכ תוילוחל ההז
.גורידב ,ריעל סנכיהל לכותו הנושאר םייסת 1 התיכש יופצ

עקר ינותנ 10
תורוקמה תמישרו עקרה רמוח לע ףסונ ,הדובעה תונחת רשעמ תחא לכ לע ינושאר עדימ ןאכ ךל ןתינ
.ןדגואבש

"הכירבה תיב" - 1 'סמ הנחת
לפוטמ הז אשונ ,ןבא תוחול ןהילעו תותשק לש היה ,תויסנכל טרפ ,וז ריע ינבמ לכ יוריק
4. הנחתב רקיעב
רוזחש תרשפאמ ןאכ הדרשש ןבאה בזרמ תיילוח .הז בא-תיב לש יטרפה םימה רוב היה ( ה )
ןבא-תוילוח םייושע םיבזרמב םימה ורגינ רצחה תא ופיקהש םינבמה תוגג ללכמ :םשגה-ימ ףוסיא תכרעמ
.בטיה חיוטמ היהש ,רובה לא הנממו תפצורמה רצחה לא סרח וא
בגנה-רה ירע תויונב ללכ ךרדבש רחאמ הלוע תויונח לש התייה תינופצה םירדחה תרושש תורשפאה
.םיברה תושרמ דבלב תחא הסינכ ןהלש תומנפומ תודיחימ
.הוורוא םירפוחה וליג ברעמ-םורדל הז הנבממ 'מ 30 -כ
היינשה תאו טלוק תחלשמ התליג תחאה תא ,םיסוס תוורוא יתש ולגתנ הטבש לש יברעמ םורדה הקלחב
.בגנה-רה ירעב חתופמ יברעה סוסה לודיג ףנע היה הבש ,תימורה הפוקתל תוכראותמ ןהיתש .בגנ 'א

תוכירבה - 2 'סמ הנחת
.ק"מ 700 -כ ( הרופחה ) תימורדה לשו ק"מ 800 -כ איה תינופצה הכירבה תלוביק
,םיברה תושר לא תומאב םירגינ םשגה-ימ יפדוע ויה םייטרפה תורובה ואלמתנש רחאלש איה החנהה
.ולאה תוכירבה לא ,תורכיכה ימ םע ,הלא םיפדוע וזקינו בטיה םיפצורמ ויה תובוחרה יכו
,םיינופצה היתובוחר לש הלא תא קר אלא ,ריעה תובוחר ימ לכ תטילק רשפאמ תוכירבה לש ןמוקימ ןיא
.הומת הז רבדו
תא רזחשל רשפא יא םויכ .יוריקל םינמיס ןיא .הפצרו תוריק :בטיה תוחיוטמ ויה תוכירבה
סופיטה ןמ תורוב תרדס בוצחל םוקמב תוכירבה תא תונבל ריעה יבשות תא ואיבהש םילוקישה
.תויטרפה תורצחב ידמל חיכשה
,םשגה ימ ףוסיא רשא ,תילפיצינומ תרגסמב בטיה םינגרואמ ויה תאזה הליהקה ייחש חינהל רשפא
רוא הרוז ןאכ התלגתנש סרחה תדועת .הקסע םהבש םייזכרמה םיאשונה דחא היה םתקולחו םתריגא
.וז תכרעממ עטק לע
וא/ו תוראב ומכ ,תוכירבהו תורובה לע ףסונ םימ רוקמ הטבשב ןיא בגנה ירע ראשל דוגינב
.תונייעמ
תוריהזב ךירעהל רשפא .הב ויה םימ תורוב המכ עובקל רשפא יא ריעה לש תללוכ הריפח אלל
עצוממה חתפה רטוקו 'מ 5-4.5 אוה תורובה לש עצוממה םקמוע .תורוב 100-50 -ב םרפסמ תא
.רובל ק"מ 200 -כב תוריהזב ךירעהל רשפא עצוממה םחפנ תא .מ"ס 50 אוה

3 'סמ הנחת
17.60X היתודימ .יטבנ ינחלופ הנבמ לע הארנכ היונב איהו ,הטבש תויסנכבש המודקה יהוז
םע ףופצה ינוריעה זכרמה ךות לא הקיליסבה תינכת ןאכ הסחדנ דציכ תוארל רשפא '.מ 18.20
םניא םיסיספאה תשולש םגו ןורדסמ ןיעכ ,ךוראו רצ הלש םוירטאה ןכל .הריגאה תוכירב יתש
,ירצונה ןחלופה תורטמלו תוקסרפ םהילע וריוצו םיחיוטמ ויה םיסיספאה .דחא וקב םייונב
.תימוקמ ריג ןבאב תוארטיסהו שיש תוחולב ףצור ךוותה םלוא
,זרא ץע תורוקב היה ,הפוקת התואב לבוקמה יטנזיבה חסונה יפ-לע ,הז חוורמ הנבמ יוריק
. ( הנירתק הטנס רזנמ תייסנכ תא וא ,םחל-תיבב דלומה תייסנכ תא אמגוד האר ) שורב וא
ידירש םע דחיו מ"ק תואמ לש חווטמ ןאכל ואבוה תורוקה
תילכלכה התמצוע לע ,הארנכ ,םידיעמ םה ,ל"וחמ הארנכ ,קוחרמ ואבוי םה ףאשו ,ןאכ ואצמנש שיש
.וז תירבדמ הליהק לש
ףסונש ריבס .ר"מ 600 -כ - הייסנכה רצחו רזנמה תוגג ,הייסנכה גג - םשגה-ימ םרות חטשה ללכ
.ופשחנ אלש םירחא תורוב הז לולכמב ויה ( ה ) -ו ( ד ) לע
התורצנתה לש ךשוממה ךילהתל תינייפואה ,םירגובמ תליבט לע ,הארנכ ,תודיעמ הליבטה ןגא תודימ
.בגנה תייסולכוא לש
םישודק םימ וילע הזיה רמוכהו ,וינתומ דע ,לודגה ןגאה ךותל לבטנה סנכוה הליבטה סקטב
.תוקוניתה תא םג ולבט וב רשא ןטקה ןגאה ןמ
לע ,ילוא ,הדיעמ הייסנכה דיל העונצה ותוחכונ .בוריקב נ"הסל 8 -ה האמל ךראותמ דגסמה
תשמשמה בלצה טילבת םע ףוקשמה ןבאל בל םיש .תימלסומה הפוקתה תישארב יתד-םויק-וד לש רטשמ
.ןתפמכ ןאכ

יתמוק-וד תיב - 4 'סמ הנחת
.תיטנזיבה הפוקתה ןמ הנבמ
: ( תונמואהו תוריקה תיינב רחאל ,תרעושמ ) הרקתה תיינב תטיש
.עקרקה ינפ לע ןתמאתהו םינבאה תותיס - 'א בלש
ןבאה תסנכהו זכרמה לא םידדצהמ וילע םינבאה תחנה ,תשק תרוצב ץע םוגיפ תמקה - 'ב בלש
.ףוסבל השארה
.םוגיפה לש ריהז קוליס - 'ג בלש
. ( דימלתל תרבוחב םישרת האר ) ןבאה תוחול תחנהו דצה יללח יולימ - 'ד בלש
יכבדנ םהילעו ( ןורוט ) ריג ינבא יכבדנ םייונב ויה הטבשב םייתמוק-ודה םינבמה בור
.רתוי תולק ( ןקואא וא ןונס ) ןוטריק ינבא
ויה תונולחה .השק ריג ןבא תוחולב תופצורמ ויה תופצרהו םיחיוטמ ויה ריעב םירדחה בור
תואבטציא םע ריק תונוראכ תוחמוג ונקתוה םירדחה תוריקבו ,ירי יכרחכ וארנו םירצ םבורב
.הרואת תורנל תוחמוג ןכו ץע
.נ"הסל 6 -ה האמל תכראותמה הטבש לש תיזכרמה הייסנכה הדומצ הז ןיינבל

רצויה תיב - 5 'סמ הנחת
בגנה ירעב הלגתנ הכ דע .תורדק םהיניבו םינוש הכאלמ יפנע :תילכלכ תססובמ הליהק לע דיעמ
.תדבעב - דחא רצוי תיב דוע קר

תינופצה תגה - 6 'סמ הנחת
תואירק ךות תגה תווצ השע הכירדה תא .יעשמל חיוטמ ,םיבנעה תכירד חטשמ הארנכ היה ( א )
.תובוצק דודיע
יעקרק-תת ןבא רוניצב זקונו ( םיבנעה תופילק ) גזה לש תיפוס הטיחסל ,הארנכ ,שמיש ( ב )
.ק"מ 5 -כ ותלוביק .אוה ףא חיוטמ היהש ( ג ) ןגאה לא
.הקירפ יאת וז תג ביבס ןיא ונל תורכומה בגנה-רה תותגל דוגינב
ובצוה םהילעש ןכתי .תוריקה ךרואל םיכרואמ ןבא ישגרד ופשחנ ןופצמ הילא םידומצה םירדחב
ואצמנ אל .םירירקו תונולח ירסח םירדחב ,ןייה תנסחאלו שוריתה תסיסתל םילודגה סרחה ידכ
.םיפתרמ אלו ,תדבעב ומכ הנסחא תורעמ ןאכ

7 'סמ הנחת
לככ התנבנו ,נ"הסל 7-6 תואמל תכראותמ איהו ,הטבש תויסנכ שולשמ תרחואמה הייסנכה יהוז
.יונבה חטשל ץוחמ ,חוורמב הארנה
ןאכ הנבנ ,רצה םוירטאה תלעב ( 3 הנחת ) תימורדה הייסנכה לש ףופצה המוקימל דוגינב
ךמתנש ,םיפער גגב תיקלח הרוקמ היה אוהו 'מ 19X26 וחטש .תימדק הבחר ןיעכ ,חוורמ םוירטא
.םקלחב ןאכ ודרש םהיסיסבש ,ןבא ידומעב
,םוירטאה לש ינופצה ריקב ודרש ,םיריזנה תונועמ תמוק ,םוירטאה לש הינשה המוקה לא תוגרדמ
.תינופצה הסינכל חרזממ
. (?הילטיאמ ) אבוימ רפרפא-ןבל שיש םיפוצמ ,הארנכ ,ויה םיסיספאהו תוריקה ,הייסנכה תפצר
.הרומכ ישנא לש םיבר םירבק ואצמנ הייסנכה לש תונוש תוניפב
3. הנחתב ונעגנ הליבטהו שישה אובי ,יוריקה יאשונב
. (תופצורמ תורצחו םיפער תוגג ) ר"מ 1100 -כ אוה ( ג ) רובל זקונש םשג-ימ םרות חטשה לכ-ךס

ילוא ,רחואמ הינב בלשמ הארנכ ,ץוחבמ הייסנכה תוריקב םיכמותה םייביסמ ןבא יכבדנ םירכינ
.המדא תדיער רחאל

תיברעמה תגה - 8 'סמ הנחת
םיאת תרדסב שיש ןכתי .הכירדל םידעוימה םיבנעה תקירפל ,הארנכ ושמיש ( א -ו ,א ,א )
הקירפה םע לקשנ םרוכ לכ לש ולוביש ךכ ,םימרוכ ןיב תויטרפ תועקרק תקולח לש רטשמל תודע וז
.דרפנב
.בטיה חיוטמ הכירד חטשמ ,הארנכ ,שמיש ( ב )
לא יעקרק-תת ןבא רוניצב זקונו ( םיבנעה תופילק ) גזה לש תיפוס הטיחסל שמיש ( ג )
.םיחיוטמה ( ד ,ד ) םינגאה ינשמ דחאל שוריתה םרז הנפוה ובש ',ףוסמ'
.ק"מ 5 -כ ןגא לכ תלוביק
6. הנחתב ונעגנ ןייה תנסחא אשונב

המודק תיאלקח הווח - 9 'סמ הנחת
העבשכ החטש .תדבע דיל המודק הווח םע דחי 1958-59, םינשב ירא-ןבא 'מ תווצ ידי-לע הרזחוש
.םימנוד
.הדובע ימי 2,000 -כ ,הנשכ הכשמנ רוזחשה תדובע
.קסרפאו ןומיר ,תיז ,ףיזש ,דקש ,הנאת ,בורח יצע הב ועטינ 1958-59 ףרוחב
.םיילושב 'מ 1.5-1 ,זכרמב 'מ 3-2.5 עקרקה קמוע
:הב ונרפס 1985 ףוסב ונכרעש םיצע דקפמב
.םיבורח - 15
.םינומיר - 13
.םיתיז - 15
.םינאת - 8
.םידקש - 19
.ןפג יחיש - 18
?קוטסיפ תלא - 7
.ןולדיח ףס לע םקלחו בוט בצמב םקלח
.המודקה תואלקחה תונורקע יפ-לע הרזחוש רשא הווח לש לודיגה רשוכ תשחמהב וז הדובעל םתובישח
.ץצח תוילולת םיסוכמ הווחל חרזממש תונורדמה
לע חווידש ןושארה היה ,למג בג לע 1870 תנשב רוזאב רבעש רמלאפ דראודא יטירבה עסונה
"בנע לא תאלילות" ןה ולא יכ ,םיוודבה ךרדה ירומ ונע ותלאשל .הטבש רוזאב תאזה העפותה
,הארנכ ,הרושק וז העפות ( םימרכה ימגור ) "םורוכ לא םו'גור" וא ( םיבנעה תוילולת )
תרוצל התוא םיסחיימה שי .תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתה ןמ תומודקה תויאלקחה תוכרעמל
'מ ) דבלב רגנה הרבגהל התוא םיסחיימה שי ; ( רדיק 'י ) ףחסהו רגנה תרבגה םשל לוקיס
םיאלמה ( תדבע תוביבסב רקיעב ) םיציצעכ תוילולתה תויונב םימיוסמ םירוזאב . ( ירא-ןבא
תיינבל תויודע המכ שי הטבש רוזאב .תונורדמה ינפ-לע תורוזפה םינבאה ןמ הברהב קד ץצח
החוור ,המודקה תיברעה ילואו תיטנזיבה הפוקתה ףוסבש תורשפאה תא שדחמ תולעמה ,םיציצע
.חותפ ןיידע אשונה .ןורדמ-ימרכ לש וז הנפוא המ-ןמז
( Off Run ) רגנה םרות חטשה ןיב סחיה תא ובשיח בגנה-רהב המודקה תואלקחה ירקוח
ןגא ןמוסמ הטבש תוביבס םישרתב 1:25. ביבס אוה עצוממה סחיה .תויאיגבש הפצהה תוקלח ןיבל
.הלש ןותחתה קלחה התייה וז הווחש תווחה תרשרשל רגנ םרותה ףוסיאה
2,000,000 -כ רשא ,םנוד 40,000 -ל בגנה-רהב תוקשומה תוקלחה חטש עיגה רדיק 'י יבושיח יפל
יאצממ ךא ,רתוי הברהב תוקלחה חטש תא םיכירעמה םירקוח םנשי םויכ .רגנ-ימ םהל ומרת םנוד
.ומסרופ םרט ינכדע יתטיש רקס

םימ רוב - 10 'סמ הנחת
.םימנוד 12 -כ אוה ולש זוקינה ןגא 1958. תנשב םימה תורובמ דחא תא וניקינ הטבשב "...
רשא רגנה-ימ תויומכ תא ונדדמ ותרזעבש ,יטמוטוא םושיר דויצ ובו שלגמ ונינב רובה חתפב
-ל הקיפסמה תומכ ,הנשל עצוממב םימ ק"מ 150 קיפה הז ןגא .םינש 10 ךשמב רובה לא ומרז
".ןהינקמ לע תוחפשמ 5-6
. ( ם"שת ,ירא-ןבא 'מ ",בגנה" ךותמ )

הדובעה םוכיס 11
2. 'סמ הנחת תעצומ .רוזיפה ינפל עבקנש שגפמב ליחתמ םוכיסה 11.1
תא תמעל ,תוילוחב הדובעה ידכ ךות םידימלתב הררועתנש תונרקסה תא לצנל ןה םוכיסה תורטמ
הידירשמ דומלל רשפא המ :החיתפה תולאשב ןוידה תא דקמלו יטנוולר עדימ םהל ףיסוהל ,םהיתונקסמ
,םוי-םוי ייח תונומת ףתושמב רייצלו תוסנל ?הב םייחה לולכמ לע ריעה לש םיינוטקטיכראה
:תא שיגדהלו
.ירבדמ רוזאב ,םתנסחאו םימ ףוסיא אשונ
.ירבדמ רוזאב ורומישו ותנסחא ,ןוזמ דוביע אשונ
.רוזאב המודקה תואלקחה אשונ

-ב םוכיסה תא םייקל עצומ
.תירבדמ ריעב םימ ףוסיא - 2 'סמ הנחת
.תירבדמ הינב - 4 'סמ הנחת
.תיאלקח תרצות דוביע - 8 'סמ הנחת
.תיאלקחה הווחה - 9 'סמ הנחת
.ריעה תוביבסב םימ ףוסיא - 10 'סמ הנחת

עדימ ףיסוהל ,הב ודבעש תוילוחה לש ןהיתונקסמ תומיעב ליחתהל עצומ תאזכ הנחת לכב 11.2
.החיתפה תולאשל תוחותפ תובושת רבעל ןוידה תא בתנלו
.ףסונ דומילל תולאש תפינמ חותפל יאדכ םוכיסה לש ופוסב -

הכרעה 12
.בושמ תלבקל תודחא הדובע תורבוח ףוסאל יאדכ

תורוקמ 13
.תרבוחה ףוסב האר