יגולונכטו ירחסמ זכרמ - םעונ תיב


להנמ םע ריעל הרזח
בגנל הנש םישימחל הינפה