םישולשה תונשב ריעה לשומ ,ףראע-לא ףראע תיב


להנמ םע ריעל הרזח