"בגנה" תחקרמ תיב םויה ,ל"קק בוחרב ןנגוסמ םירוגמ תיב


להנמ םע ריעל הרזח