רשאכ ,תינאמ'תועה תנוכתמב ראשנ תירוטדנמה הפוקתב ימוקמה להנמה
.ןוילעה ביצנה םעטמ הנומ הייריעה שארש ,ךכב אטבתה ידיחיה יונישה
,םילודגה םי'חיישה תשמחמ תבכרומה ,ריעה תצעומ ןהכל הכישמה ודיל
,למשחו םימ תקפסא ,ריעב ןויקינה יניינע לע תיארחא התייה איהו
.המודכו הרובחת
ריעב לוחל ולחה ,30-ה תונש תישארו 20-ה תונש ףוס תארקל קר
ולח רתויב תולודגה תויוחתפתהה
םע רתוי קודה רשק רושקל ידכ
תוררוגתמה תונושה הייסולכואה תוצובק
ינשל 'םירא'תכומ' םיטירבה ונימ ,ריעב
תותכל ןכו ,ימורדהו ינופצה ,ריעה יקלח
םירצונל ,םימלסומל ,ריעבש תויתדה
רישי עגמ רשפאתה ךכ ידי-לע .םידוהילו
הייסולכואה תוצובק םע להנימהו ןוטלשה לש
רבעמו רשק תכרעמ הרצונו ,תונושה
.םיבשותל ןוטלשה ןיב תירטס-וד היצמרופניא
.רידס ןפואב רמשנ ירוביצה ןוחטיבה
םיכרצה חכונ ,טדנמה תפוקת ףוסב
טראגיט תרטשמ 1942-ב התנבנ ,ולדגש
התנבנ איה .(דוקיפה םויכ) ריעב הלודג
- הלשממה תיב לש וירבע ינשמ
,תינאמ'תועה הפוקתהמ הרטשמהו 'הייארס'ה
םידוקפת וכותב זכירש עבורמ הנבמ הרציו
רהוס-תיב ומכ ,ינוחטבה םוחתל םיעגונה םיבר
םינבמה ינש ןיב בולישה .טוחלא תנחתו
םידומעהו תותשקה לעב ,ןבאה הנבמ רשאכ ,לודג ינוטקטיכרא ןוזיא רסוח רצי
.טראגיטה תרטשמ לש דוחיי רסח ןוטב הנבמב עלבנ 'הייארס'ה לש
תיב הללכו ,תינאמ'תועה הפוקתב ומכ םייקתהל הכישמה תיטפשמה תכרעמה
.םיוודב םי'חייש 21 ןידב ובשי םהבש ,םייטבש טפשמ יתבו םולש טפשמ
.יטבשה ןידה תיב אישנ היה זוחמה ןיצק
םייטבשה ןידה יתב ולחה רשאכ ,תיטפשמה תכרעמה החתפתה הפוקתה ךשמב
.םירוערעבו םילילפב םג ןודל
תילהנמה היצקנופה המכ דע שיחממה רבד ,םידיקפל ןודעומ ריעב םקוה 1933-ב
רוקמ התוויהו ריעב םיירקיעה םידוקפתהמ דחאל הכפהו החתפתהו הלדג
.םיבשותל לודג הקוסעת
שאר ידי-לע תלהונמ םויכ תינוריעה תכרעמה
ריעה יניינע תא םילהנמה ,םירחבנ הצעומו ריע
ןתמ לע תונומאה ,הייריעה תוקלחמ תועצמאב
ןכומכ .םינושה םייחה ימוחתב םיתורישה
תולפטמה תויתנוכש תולהנמ ריעב תולעופ
.תונוכשל םיטנבלר םייפיצפס םיאשונב
,םייתורדתסה ,םייתלשממ תודסומ םג ריעב
,םיינוריע םניאש ,םירחאו םייטרפ
.בגנה יבשות ללכו היבשות תושרל םידמועש
םילוחה-תיב ,ירטאכיספה םילוחה-תיב ,'הקורוס' םילוחה תיב םיקפסמ ךכ
תואירב יתוריש ,םירחא תואירב תודסומו תובא יתב ,תואפרמ ,ירנירטווה
.םורדה זוחמ יבשות לכל