,הביבסה יבושיי לש זוחמה ריע קר אל איה ,בגנה תריב ,עבש-ראב
ולדוגב יעיברה ןילופורטמה איה .תוברתהו רחסמה ,םיתורישה זכרמ
תפדעומה חותיפה תדותעו אבה רודה לש סולכאה דקומ ,הנידמב
רקחמו הלכשה ,רחסמ ,הישעת זכרמ איה םויכ רבכ .ימואלה ןונכתב
םיבוטהמ םיישונאו םייגולונכט ,םייזיפ םיבאשמ םיזכורמ וב ,יצרא
.הנידמבש
האמה תנש וז :רוחאל םג וב לכתסהל יוארש ךרד ןויצ איה 2000 תנש
ןוטלשה ידי-לע ,זוחמ תריבכו תינרדומ ריעכ ,עבש-ראב תמקהל
ףוס-םי ,חלמה-םי) "םימיה שלושמ" זכרמב ידוחייה המוקימ .יכרותה
םג רכוה ,םיוודבה םיטבשה לש הדידנה ירוזא בלב (ןוכית-םיו
,ילארשיה ןוטלשה ידי-לע םגו ,יטירבה טדנמה ןנוטלש ידי-לע
,חתפתמו לדג ירוזא זכרמכ ,םינש תורשע ךשמב התוא חתפל וכישמהש
.םויכ איהש המל העיגה דעו
,הביבסו בגנ יאשונב דקמתמה יכוניח דסומכ ,רקוב-הדש תשרדמ
תידומיל תוליעפ תמייקמ ,"הלש ריע"ה ףרועב תיבושיי הליהקכו
תועצמאב ,ןינועמה לכלו , רוזאה יבשותל תיתרבסה תוליעפו היכינחל
.השדחה עבש-ראבל האמה לבויל שדקומה ,הז רתא

לטנמיפ ארזע :בתכ
ודוסב וטב :הקיפרג
:עויסב
עבש-ראב תייריע - הרבסהו תורייתל הקלחמה
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,והיבוט ש"ע בגנב תובשייתהה תודלותל ןויכראה
1999 רבמצד