הנושארה םלועה תמחלממ םייטירבה םיסייטה תטרדנא


רבע םע ריעל הרזח