תואמצעה תמחלמב ולפנש דורח ןיע ינב תשולשל ןוריכז חול


רבע םע ריעל הרזח