דגסמהו (בגנה ןואיזומ םויה) לשומה תיב


רבע םע ריעל הרזח