הכרד ,ןענכ ץראל םידשכ רואמ ותחפשמו וניבא םהרבא דדנ הנש 3700 ינפל
ךצראמ ךל-ךל םרבא- לא 'ה רמאיו" :בגנבש ימורדה הלובגל דע הנופצמ דדנ
םרבא עסיו ...הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו ...ךתדלוממו
(ט ,ב-א ,ב"י תישארב) "הבגנה עוסנו ךולה
,תולילדב בשוימ היהש ,ירבדמ םיכרד תמוצ היהש םוקמב בשייתהל רחב םהרבא
.עירפמ ןיאב ונאצ תא תוערל ול רשפאו
תא רותפל היה ךירצ ,םהרבא בשייתהשמ
רופחל לחה אוה .ונאצל םימה תייעב
םהב אצמש דע ,לחנל ךומסב תוראב
ןבאל הלא תוראב וכפה הרהמ דע .םימ
םהניב ,רוזאה תייסולכוא לכל תבאוש
.הכומסה ררג ריעה ךלמ ,ךלמיבא יעור
וסייפתה ראבה לע תולעבה לע ךוסכס רחאל
:םהינב םולש תירב ותרכו םיינשה
...תירב םהינש ותרכיו ךלמיבאל ןתיו רקבו ןאצ םהרבא חקיו"
.(אלו זכ ,א"כ ,תישארב) "םהינש ועבשנ םש יכ עבש-ראב אוהה םוקמל ארק ןכ לע
תעיטנ .עבש ראבב לשא םהרבא עטנ ראבה לע ותטילש לומיסלו םולשה תירב תואל
,המדאה דבוע ייחל ןאצה העור ייחמ ,עבק ייחל םידודנה ייחמ רבעמה םע לשאה
התדיל שרע תא ןכו ןענכ ץראב תוזחאיהה תא ןייצמו השדח הפוקת למסמ
.תיטסיאיתונומה תדה לש
.(גל ,א"כ תישארב) "...םלוע לא הוהי םשב םש-ארקיו עבש ראבב לשא עטיו"

הפוקתב רצק ןמז קרפ טעמל ,ריע עבש-ראבב התייה אל תורודה ךשמב
.תיטנזיבה
1900 תנשב ריעכ הנושארל המקוה איה
הרטמב ,ינאמ'תועה ןוטלשה ידי-לע
תילהנמו תינוטלש זוכיר תדוקנ שמשל
תעקבו יזכרמה בגנב םיוודבה יטבשל
הדיקפת רקיע תא התאר הלשממה .עבש-ראב
,רוזאב הטילש זכרמ שמשל ריעה לש
.וז המגמל םאתהב היתודסומ תא המיקהו
-תיגטרטסא תובישח ריעל הסחיי הלשממה
.תימוקמ אלו תיבחרמ
סרטניאהמ רשאמ תיאבצה התובישחמ רתוי הענוה ריעה חותיפל התשיג
ריעב םיבשותל ונתינש םידיחיה םיתורישה .םיבשותה תבוט לש ימוקמה
תונבל םיננכתמה תופיאש תא םלהש רבד ,ןוניגהו םימה תקפסא םוחתב ויה
.רבדמה בלב תינרדומ ריע
החתיפו המיקה ךכיפל .לשממ ריע עבש-ראבב התאר תינאמ'תועה הלשממה
רוזאב הטילשה תא הל ונקהו תורישי התוא ותרישש םימוחתה םתוא תא הב
תקפסמה זוחמ ריע תינאמ'תועה הפוקתה ףוסב התייה איה ,ןכאו .ביבסמש
רחסמה ייח וליאו ,תרושקתהו טפשמה ,ןוחטיבה ימוחתב לשממו להנמ יתוריש
.תונוטלשה דצמ םיקיפסמ הכימתלו חותיפל וכז אל הלכלכהו
ברע הלביקש תיגטרטסאה תובישחהמ האצותכ הצאוה ריעה תוחתפתה
.תיזחה לא יכרותה אבצה תאיציל זוכיר תדוקנ השמשב ,הנושארה םלועה תמחלמ
רקיעב ,םישדח םינבמ ומקוהו םיפסונ םיתוריש ריעב ודסונ הפוקת התואב
.תויאבצ תורטמל
ליח' דגנ יכרותה הנגהה וק לש יחרזמה 'חירב'ה עבש-ראב התייה המחלמב
,יבנלא לרנגה דוקיפב (ידנליז-וינ-ילרטסוא-יטירבה אבצה הנוכ ךכ) 'ירצמה חולשמה
ידיל עבש-ראב הלפנ ,1917 רבוטקואב 31-ב השק ברקב .יניס ןוויכמ םדקתהש
םיטירבה לש םתומדקתה הרשפאתהו יכרותה הנגהה וק םג ץרפנ ךכבו ,םיטירבה
.הנש רובעכ םיכרותה וענכנ םש ,קשמדו ודיגמ ,םילשוריל
להנמה קוזיח ,םייקה סוסיבב רתוי הנייפאתה ריעב תירוטדנמה הפוקתה
תרטשמ המקוה ראשה ןיב .ריעב יזיפ חותיפב תוחפו םיתורישה רופישו
תונש בקע םיוודבל תומוזי תודובע ונגרואו םימ תוראב ושדוח ,םילמגה
.(םויה םיקפוא רוזאב "בערה שיבכ" תלילס) תוכשוממ תרוצב
אלל הורסמש םיברעה ידיל עבש-ראב תא םיטירבה ורסמ ץראה תא ובזעשכ
.1948 יאמב 17-ב ירצמה אבצל ברק
.הנש התוא רבוטקואב 21-ב 'באוי' עצבמב ל"הצ ידי-לע הררחוש ריעה
םג התנהנ ונממ ,בגנה חותיפל ההובג תופידע הנתינ הנידמה םוק רחאל
הקיתעה ריעב םישוטנ םיתבב הליחת ,וטלקנ םילוע תובבר .עבש-ראב
לחהו ,הלודג חותיפ תפונת ריעה הלביק רצק ןמז ךות .םינוכישב ךשמהבו
הלעמל עבש-ראבב תררוגתמ םויכ .בגנה תריבו תינרדומ ריעכ הנונכת
.בגנב תינוריעה הייסולכואה תיצחממ

עבש ראב לש תופסונ תוירוטסיה תונומת תוארל ידכב ןאכ ץחל

חותיפב ןואפיקו הגיסנ לש ךילהתב הנותנ עבש-ראב התייה 80-ה תונשב
יכילהתב ריעה הנותנ םויכ ךא .תיתשתבו הלכלכב תועקשה רדעהו היינבבו
,היפויתאו םימעה רבחמ םילוע יפלא תטילק םזכרמבש ,םיצאומ היינבו חותיפ
.תופידע הל םיקינעמה תימואל ןונכתו חותיפ תוינידמבו
,ללכב לארשי תנידמל ורקנש זפה תויונמדזהמ תחא תא הווהמ היילעה
יבגל דחוימב הנוכנה הדבוע ,תיתרבחו תילכלכ החימצ תפונת שודיחל ,טרפב בגנלו
.התביבסו עבש-ראב
םיקיתוו םישדח םילוע תובבר הטלקו ,ריהמ בצקב עבש-ראב הלדג התמקה םוימ
,תבחרנ תילכלכו תיתרבח תיתשת חותיפב הוול ריהמה לודיגה .ץראה ינב
תריב'-כ הרתכוה איה .תיבויח תימדת תלעב ,תיביטקרטא ריעל התוא הכפהש
.לארשיב התובישחבו הלדוגב תיעיברה ריעל התייהו ,'בגנה
1978 -ב םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח היה ריעה תודלותב םיאישה דחא
.תדאס אישנה רוקיבו
היסא תוצראמ רקיעב - תונוש תוצראמ םילוע תטילקב הדימתה עבש-ראב
,זא לש מ"הירבמ םילוע 18,000-כ ריעה הטלק 70-ה תונשב .הקירפא ןופצו
הקירמא תוצראמ תוחפשמ תואמ החלצהב הב וטלקנ תומדקומה 80-ה תונשבו
היפויתאמ תוחפשמ 400-כ ריעה הטלק 1983-84 םינשב רבכ .תיניטלה
םילוע תונושארה היתונשב הטלק עבש-ראב .90 -ה תונשב םג ךב הכישמהו
ןורחאה היילעה לג לש תחלצומ הטילקל התוא ורישכהש ,תוצרא 60-כמ
םילועה ךסמ 4.4%-כ םה עבש-ראבל ועיגהש םילועה .90 -ה תונשב
.לארשיל ועיגהש