יריווא םולצתמ תדבועמ 1917 -ב ריעה תפמ


רבע םע ריעל הרזח