1917 -ב יטירבה יתוכלמה ריוואה ליח לש יריווא םולצתב עבש ראב
(יכרותה אבצה ילהאמ םיארנ םולצתב)


רבע םע ריעל הרזח