.1936-1938 תוערואמב סרהנ .יבנלא ןגב יבנלא לרנג לספ
(יח לתב גאושה היראה לספ תא םג לסיפש ,בוקינלמ לספה ידי לע בצוע לספה)


רבע םע ריעל הרזח