.(םויה לש בוחרדמה) ל"קק בוחרמ םלוצמ .םישולשה תונשב היארסה ןיינב
.1936-38 תוערואמב סרהנ םיפערה גג

.םיעבראה תונשב עבש ראב.

התיינבב 'א הנוכש עקרב ,1950 :ב עבש ראב

.םישימחה תונש תליחת .ןוטבה חתותו 'ב -ו 'א תונוכש תיינב

רבע םע ריעל הרזח