תימורדה האובמב הדימריפה לספ


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח