יכוניח םיבאשמ זכרמ


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח