עבש-ראב ןורטאית ןיינב


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח