ינוריעה ןוידטציאה


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח