םיוודבה םיכיישה ידליל ןשיה רפסה תיב ןיינב


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח