ינוריעה ןוירוטברסנוקה ןיינב


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח