האופרל רפסה תיב ןיינב


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח