עבש-ראב ןורטאית


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח