ןוירוג ןב תטיסרבינוא


םייח תוכיאו תוברת ךוניח םע ריעל הרזח
בגנל הנש םישימחל הינפה