רבעב תדו ךוניח
ינבל יתלשממה רפסה-תיבל ףסונב ,רפס-יתב ינש ריעל ופסונ טדנמה תפוקתב
.ריעה דוסיי ןמזמ דוע םייק היהש ,םי'חיישה
קוחר אל הנבנו ,םינבל דעוי דחא רפס-תיב
היימינפ םג ללכ אוה .יתלשממה רפסה-תיבמ
םירוזאמ םידימלת רובע תומוקמ 25 תב
.םיקחורמ
ינשמ קוחירב הנבנ ינשה רפסה-תיב
.תונבל רפס-תיב היהו ,הלא רפס-יתב
ינבל רפסה-תיב לש ראופמה הנבמל דוגינב
,תינאמ'תועה הפוקתב הנבנש ,םי'חיישה
.ראפו רדה אלל ,תילנויצקנופ תוטשפב טדנמה תפוקתב רפסה-יתב ינש ונבנ
תרוסמ תא ריעב ומייק ,תירצונהו תימלסומה ,ריעב תולודגה תודעה יתש
ועדונ אל ,תירוטדנמהו תינאמ'תועה ,תופוקתה יתש ךשמב .הערפה אלל םתד
ךכל הביסה .םימלסומה ןיבל םירצונה ןיב תיתד התסה יוביל לש םירקמ
לודגה יתומכה לדבהב ,ילוא ,הצוענ
תימלסומה הדעה רשאכ ,תודעה יתש ןיב
1922-ב .הייסולכואה בור תא התויה
,הייסולכואה ללכמ 85% םימלסומה ויה
.דבלב 10% םירצונהו
,הייסולכואה ללכמ 94% םימלסומה וויה 1931-ב
.דבלב 5.5% םירצונהו
תטלחומ הדרפה םג התייה ,תודעה יתש ןיב הייסולכואה לדוגב לדבהל ףסונ
.תורבקה-יתבבו הליפתה תומוקמב רמולכ ,תדה יתורישב תיפרגואיג הניחבמ
דגסמה ביבס הלש תדה ייח תא הזכיר ,ירוזא ימלסומ-יתד זכרמכ ,עבש-ראב
,הפוקתה ךרואל ליעפ ןפואב שמישו ,1907-ב דסונש ,לודגה ירוביצה
.תירוטדנמהו תינאמ'תועה

םויכ תוברתו ךוניח
,תובכרומו תובר תויעב םע רבעב דדומתהל הצלאנ עבש-ראבב ךוניחה תכרעמ
רוציל הליכשה איה .60-הו 50-ה תונשמ םילודגה היילעה ילגב ןרוקמש
ןיבו םילועל םיקיתו ןיב םירעפ תעינמל תלעופה ,תססובמ ךוניח תכרעמ
ןיב עבש-ראב התייה 70-ה תונש יהלשל דע .תוקזחו תושלח תויסולכוא
התתשוהש ,תיביטרגטניאה ךוניחה תכרעמ .תיכוניחה תונשדחב תוליבומה םירעה
.היסנרפלו ריעה יבשותל הוואג רוקמ התוויה ,תיתכרעמ הסיפת לע
ואיבה ,תילילשה הריגההו הלטבאה ,השקה ילכלכה בצמה ,רתוי רחואמ ,םרב
תשדוחמ החירפל םידע ונא תונורחאה םינשב .ךוניחה תכרעמב םג העגפש הגיסנל
,הריעצ הייסולכוא ריעב תמייק ,יפרגומדה הנבמה לשב .תינוריעה ךוניחה תכרעמ לש
םידלי יפלא לש םתיילעל .20 ליגמ הטמל איה עבש-ראב תייסולכואמ 40%-כו
.ריעב תוברתהו ךוניחה תכרעמ לע תויוביח תוכלשה ויה םימעה רבחמ רעונ ינבו
,הטיינופניס ,ינוריע ןורטאית םיללוכה ,םיחתופמ תוברת תודסומ עבש-ראבל
קוחירה .דועו םינואיזומ ,רעונ תורומזת ,הקיסומ ידומילל ןוירוטברסנוק
,הנידמה םוק רחאלש םינשב תאש רתיב וטלב רשא ,ץראה זכרממ קותינהו
העש ידכ תקחורמ עבש-ראב .ריעה לש יתוברתה היפוא תא הבר הדימב וביתכה
התייסולכוא יכרצ לע תונעל ידכ .ץראה זכרמב תוברתה ידקוממ העיסנ הצחמו
גואדל הילע ,םיבר םיאמדקאו םיישפוח תועוצקמ ילעב הבו ,תוברתה תרחוש
.בגנה לכל יתוברת זכרמ תשמשמה ,הרישע תימוקמ תיתוברת תיתשת תריציל

ההובג הלכשהל תודסומ
תודסומ רפסמ עבש-ראבב םייוצמ ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחה תכרעמ דצל
.דועו םירומל הללכמ ,תיגולונכט הללכמ ,הטיסרבינוא :ההובג הלכשהל
הלכשהל זכרמל התוא וכפה ,עבש-ראבב הללכמהו הטיסרבינואה
ביבא-לת ,םילשורי :תולודגה םירעה םע טעמכ תחא הרושב דמועה ,בגנב ההובג
.הפיחו
זכרמל םינשה תוברב הכפה ,1969 תנשב הדסונש ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
תישארב םא .הלוכ ץראהו בגנה יבשותל ,רקחמלו הארוהל ,ךוניחל בושח
וחדנ רשא ,ץראה ןופצו זכרממ םידימלת רקיעב הטיסרבינואב ודמל הכרד
תנמתסמ תונורחאה םינשבש ירה ,םהירוגמ רוזאב תואטיסרבינואה ידי-לע
םה םיטנדוטסה 15,000 ןיבמ תיצחמל בורק ,םויכ .ןיטולחל הנוש המגמ
.בגנה יבשות
:םינוש םיראתל םיטנדוטס 6,000-כ םויכ םידמול תיגולונכטה הללכמב
תובסהו תורשכה ,תוניכמ ,םינוש םיסרוקו יאנכט ראותל ,יאסדנה ראותל
הללכמב תובסהו תורשכה הלא םימיב םירבוע םישדח םילוע .תויעוצקמ
.ינוריעה הקוסעתה ךרעמב םבלשל המגמב ,תיגולונכטה
עבש-ראב ידילי םניה ,הללכמב םידמולה םיטנדוטסה ברקמ 85%-מ הלעמל
ייק ש"ע ךוניחל הללכמה .הזכרממו ץראה ןופצמ םיאב (15%) םתצקמ קרו ,בגנהו
םירומ ןכו ,(עבטה יעדמב) םייניבה תוביטחלו םיידוסיה רפס-יתבל תוננגו םירומ הרישכמ
עבש-ראבמ םירומ 600-כל ירוזא תומלתשה זכרמ תשמשמ איה ךכל ףסונב .ינפוג ךוניחל
.הביבסהו
רקחב םידקמתמה ,םינוש רקחמ ינוכמ םג ריעב םילעופ ,ולא תודסומ דצל
םיאשונ ןווגמו םיגוח ליעפמ תיתוזח תונמאל זכרמה .ויתוכלשהו רבדמה
.תונמאה ימוחתב