יטירבה יאבצה תורבקה תיב


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח