לודגה דגסמה - עמאג'לא


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח