בגנה ןואיזומ - לשומה תיב


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח