היפויתא ידוהי תויונמואל זכרמה


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח