םיוודבה םיכיישה ידליל ןשיה רפסה תיב ןיינב


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח